logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

Forsknings- og utviklingsprosjekter

Avrusningstilbudet i Tyrili 

Ansvarlige: Tone Helene Bergly og Jacob Hystad
Tidsrom: 2021–2023
Beskrivelse: Tyrili opprettet i 2015 et eget tilbud om avrusning, og prosjektet er et resultat av ønsket om å evaluere dette tilbudet. Prosjektet er todelt, med én kvantitativ og én kvalitativ tilnærming, og har som hensikt å undersøke henholdsvis sammenhenger mellom tilgang på intern avrusningsenhet, rusepisoder og drop-out, samt hvordan pasienter opplever avrusningstilbudet. Alle pasienter som kommer inn i behandling skal spørres om samtykke til deltagelse i studien når de kommer inn i behandling, og bes om å fylle ut spørreskjemaer etter rusepisoder. Datainnsamlingen vil foregå i cirka ett år. Resultatene vil bli presentert i form av vitenskapelige artikler.

Delstudie av Tyrilikohorten: 3–4 år etter behandling 

Ansvarlige: Turid Wangensteen og Jacob Hystad
Tidsrom: Januar 2020–juni 2022
Beskrivelse: Tidligere pasienters opplevelser av sin livssituasjon og livskvalitet, og refleksjoner rundt betydning av behandlingstilbudet. En kvaitativ delstudie av Tyrilikohorten 2016.
Hensikten med denne kvalitative delstudien er å skape større forståelse av tidligere pasientenes opplevelser av hverdagen, rusmestring, psykisk og fysisk helse, behandlings- og hjelpekontakt, og familie og nettverk, 3 - 4 år etter avsluttet behandling i Tyrili. Vi er også opptatt av hvordan de i ettertid reflekterer rundt sitt behandlingsopphold, om hva som var nyttig, mindre nyttig og eventuelt skadelig, og hva de savnet eller ønsket mer av, slik de forteller om det i et retrospektivt perspektiv, 3 - 4 år etter avsluttet døgnbehandling.

Kompetansehevende tiltak – nytte og betydning for praksis

Ansvarlige: Turid Wangensteen og Anne Himberg-Sundet
Tidsrom: Januar 2020–juni 2021
Beskrivelse: Målet med denne kvalitative studien, er å få økt kunnskap om hvordan aktuelle opplæringstiltak oppleves av deltakerne, og om hvordan ny kunnskap benyttes i praksis i behandlingsarbeidet. Studien består av 4 delstudier: 1) Tyriliutdanning, 2) Motiverende Intervju; 3) Flerkulturell kompetanse, traumer og rus, 4) Selvmordsforebyggende arbeid.

Pasientundersøkelsen

Ansvarlig: Jacob Hystad
Tidsrom: Årlig
Beskrivelse: Tyrili har utviklet og gjennomfører på årlig basis flere typer brukerundersøkelser. For mer informasjon om dette, se her.

Medarbeiderundersøkelsen

Ansvarlig: Jacob Hystad
Tidsrom: Årlig
Beskrivelse: Tyrili har utviklet og gjennomfører på årlig basis flere typer medarbeiderundersøkelser. For mer informasjon om dette, se her.

Doktorgradsprosjekt om barn som pårørende

Ansvarlig: Turid Wangensteen (veiledet av Astrid Halsa og Jørgen Bramnes - SERAF)
Tidsrom: 2015–2020
Beskrivelse: Målet med studien er å få mer kunnskap om hvordan foreldre med rusproblemer og deres barn opplever at foreldreskap og rus tematiseres, og om dette  skaper skamfølelse og utenforskap, eller om det bidrar til å skape mestring og resiliens?

Golf som terapi

Ansvarlig: Jacob Hystad
Tidsrom: 2018–2020
Beskrivelse: Tyrilistiftelsen og organisasjonen Golf som Terapi startet et samarbeid tilbake i 2009. I dag tilbys Golf som Terapi ved flere Tyrilienheter. Det ble høsten 2018 gjennomført semistrukturerte intervju med elever som deltar og/eller har deltatt i Golf som Terapi. Prosjektets formål er å undersøke hvordan elever opplever sin deltagelse i golfgruppene, og hvordan golf kan påvirke det sammensatte behandlingsprogrammet for den enkelte elev. Resultatet vil presenteres i form av en vitenskapelig artikkel.

Feedbackverktøy i Tyrilistiftelsen

Ansvarlig: Tone Helene Bergly
Tidsrom: 2017–2020
Beskrivelse: Oppstart av pilotprosjekt på bruken av feedbackverktøy på en enhet i Tyrili. Evaluering og tilpassing av piloten som grunnlag for implementering i hele stiftelsen. Undervise og hjelpe til i prosessen med å implementere feedbackverktøyene; ORS og SRS (KOR), som verktøy til psykologene, og WAI-C-S, som verktøy til elevkontaktene. Kvalitetssikre og tilpasse implementeringen av feedbackverktøyene til dette er en del av ordinær drift på alle enhetene i Tyrilistiftelsen.

Tyrilikohorten 2016

Ansvarlig: Mikael Sømhovd
Tidsrom: Datainnsamling 2016–2018

Beskrivelse: 'Mixed methods' kohortestudie som søker å følge samtlige innskrevne i 2016 i Tyrili til ett år etter fullført døgnbehandling. Repeterte mål undersøker endring og opprettholdt endring i livskvalitet, psykisk helse, rus, kriminalitet og kriminalitetsforståelse, samt opplevelse av behandlingsutbytte. Delstudier følger to månedskohorter nærmere om utvalgte tema.

  • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
  • Del på:

  • Tips en venn Tips en venn
  • Del på Facebook
  • Del på Twitter

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

  • Gå til Facebook
  • Del på:

  • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard