Fra 1. januar 2018 trådte en rekke viktige lovendringer som dreier seg om barns rettigheter som pasienter og pårørende i kraft.

– Barn som pårørende har lenge vært en glemt gruppe. De nye lovendringene spesifiserer barns rett til å bli sett og hørt ytterligere. Det gjelder også mindreårige søsken, sier Sigrun Dalsaune-Jansen, nestleder ved Tyrili Arena i Oslo og barneansvarlig i Tyrilistiftelsen.

Dette er de viktigste endringene:

 • Barns rett til å få informasjon og rett til å bli hørt når de får behandling, skal fremgå direkte av lovteksten.
   
 • Det blir innført unntak fra helsepersonells plikt til å informere foreldre når tungtveiende hensyn til barnet taler mot å informere dem. Dette kan hjelpe barn som i dag vegrer seg for å fortelle om vold og overgrep fordi de frykter straff fra foreldre. Unntaket vil gjelde uavhengig av barnet alder.
   
 • Barns rett til å bli hørt når andre samtykker til helsehjelp på deres vegne blir tydeliggjort. Det skal fremgå av loven at barn skal bli hørt fra de er i stand til å danne seg egne meninger om helsehjelpen. Dette skal gjelde senest fra barn fyller sju år. Når barn har fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva de mener.
   
 • Helsepersonell får plikt til å ivareta barn som pårørende til søsken og barn som etterlatte etter foreldre og søsken. I dag har helsepersonell plikt til å ivareta barn som pårørende til foreldre. Nå får de også plikt til å ivareta barn som er søsken til pasienter med alvorlig fysisk og psykisk sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet. De får også plikt til å ivareta barn som etterlatte etter foreldre og søsken.
   

– Alle pasienter har rett til å bli hørt og sett, uansett alder. Det gjør ikke bare behandlingen bedre. Det gjør det også lettere å mestre sykdom. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå styrker barns rettigheter som pasienter og pårørende, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

For Tyrili innebærer lovendringene at stiftelsens medarbeidere ikke bare har et ansvar overfor elevene som får behandling her og deres barn, men at de også har et ansvar ovenfor mindreårige søsken av elever. Tyrili skal kartlegge og avklare mindreårige søskens behov for informasjon og oppfølging, og tilby informasjon og veiledning.

– Vi alle har et ansvar, både elever og medarbeidere, for å ivareta barn som pårørende og sikre dem gode oppvekstvilkår. Å inkludere familie, nettverk og barn i elevens behandling har en forebyggende effekt, og bidrar til bedre behandling for den enkelte elev. Vi må ha som mål å skape et tett familiesamarbeid og enda viktigere, å snakke med barna, sier Dalsaune-Jansen.

Her er de oppdaterte lovtekstene som har størst betydning for medarbeidere i Tyrili og andre rusbehandlingsinstitusjoner, i sin helhet:

Helsepersonelloven:

§ 10 a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende til foreldre eller søsken

Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at barnets forelder eller søsken er pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som nevnt i første ledd, skal søke å avklare om pasienten har mindreårige barn eller mindreårige søsken og vedkommendes informasjons- eller oppfølgingsbehov.

Når det er nødvendig for å ivareta behovet til pasientens mindreårige barn, skal helsepersonellet blant annet
a) samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta del i en slik samtale
b) innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som hensiktsmessig som hensiktsmessig
c) bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger.

Når det er nødvendig for å ivareta behovet til pasientens mindreårige søsken, skal helsepersonellet blant annet tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Så langt det er mulig, skal det gjøres i samråd med foreldre eller andre som har omsorgen for søskenet. Tredje ledd bokstav b og c gjelder tilsvarende.

§ 10 b.Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er etterlatte etter foreldre eller søsken

Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at en forelder eller et søsken dør.

Helsepersonell skal, så langt det er mulig i samråd med foreldre eller andre med omsorgen for barnet, søke å avklare barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonell innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som hensiktsmessig.

Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, og opplysninger om avdøde skal gis innenfor rammene som følger av § 24.

§ 25.Opplysninger til samarbeidende personell

Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.

Taushetsplikt etter § 21 er heller ikke til hinder for at personell som bistår med elektronisk bearbeiding av opplysningene, eller som bistår med service og vedlikehold av utstyr, får tilgang til opplysninger når slik bistand er nødvendig for å oppfylle lovbestemte krav til dokumentasjon.

Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å ivareta behovene til pasientens mindreårige barn eller mindreårige søsken, jf. § 10 a.

Spesialisthelsetjenesteloven:

§ 3-7 a. Om barneansvarlig personell mv.

Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell. Barneansvarlig personell skal ha ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige som er pårørende barn eller søsken av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter, eller er etterlatte barn eller søsken etter slike pasienter.