Tyrili ble grunnlagt høsten 1980, da sju voksne og seks ungdommer flyttet inn på Tyrilitunet i Mesnali og dannet levefellesskapet som de kalte Tyrilikollektivet. Tyrili behandlet barnevernsungdommer med rusproblemer. Bruken av tvang var kontroversiell, men Tyrili hevdet at det var rusen som utgjorde den egentlige tvangen.

I dag er Tyrili en av Norges største aktører innen rusbehandling, med rundt 330 medarbeidere og 200 pasientplasser, fordelt på våre ti behandlingsenheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien, Arendal, Molde og Stavanger.

I tillegg har vi egen avrusningsenhet, ambulante tjenester og tilbud til innsatte i fengsel, gjennom Tyrili Stifinnerteam.

Vi har faste avtaler med Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Tyrilis administrasjon og ledelse er lokalisert på Kampen i Oslo, i samme hus som Tyrilisenteret i Oslo. Her holder også stiftelsens forsknings- og utviklingsavdeling (FoU) til.

Tyrili er en kunnskapsbasert, moderne og inkluderende tilbyder av rusbehandling av høy kvalitet. Vi har både røtter og føtter, og bruker begge deler bevisst.

  • Alt overskudd investeres i fremtidig behandling.
  • Vi støtter oss på egen og andres forskning og erfaring, setter kunnskapen i system og formidler den i organisasjonen.
  • Vi har et syn på rusavhengighet og behandling som er i tråd med rådende forskning og erfaring på området.
  • Vi er til for kvinner, menn og personer med andre kjønnsidentiteter, personer med ulik seksuell orientering, med ulik kulturell og etnisk bakgrunn, ulike problemer i tillegg til rusavhengigheten, ulike mål for behandlingen, ulike preferanser og livsstil, og så videre. En bredt sammensatt gruppe som vi tilrettelegger for, både individuelt og i fellesskapene.
  • Vi mener vi er gode, tatt i betraktning den krevende tematikken vi jobber med, til å hjelpe den enkelte pasienten med å nå sine mål.
  • Vi er i kontakt med fortida; vi forteller historien vår, reflekterer over den, lærer av den og vurderer hva vi vil ta med oss videre.
  • Vi er i bevegelse. Målet vårt er å tilby så god rusbehandling som mulig for våre pasienter, og vi har en pragmatisk tilnærming til hva som til enhver tid skal til for å lykkes med det.