Denne våren kom den vitenskapelige antologien Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn ut på Gyldendal forlag. Boken springer ut av forsknings- og utviklingsmiljøet rundt masterutdanningen i psykososialt arbeid ved Høgskolen i Østfold.

– Vi ble invitert med i bokprosjektet fordi vi deltok i en forskningsgruppe knyttet til masterutdanningen i psykososialt arbeid ved Høgskolen i Østfold. Det var en interessant og lærerik prosess, og det er mange flinke folk som har bidratt i boka, forteller Turid Wangensteen, som sammen med Hanne Lorimer Aamodt har skrevet kapittelet «Pasient- og pårørendeopplæring om rusmiddelavhengighet».

Wangensteen er forsker i Tyrili og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Lillehammer, mens Aamodt er enhetsleder for Tyrili Forskning og utvikling, inntak og avrusning (FIA).

– Økt kunnskap minsker opplevelsen av skam
I kapittelet til Wangensteen og Aamodt møter vi den oppdiktede kvinnen Mari på 43. Hun er innlagt ved en institusjon for behandling av rusmiddelavhengighet. Vi får innblikk i en samtale mellom henne, sønnen Ole på 21 år og behandleren Katrine, hvor Ole prøver å forstå mer av morens rusavhengighet og hvorfor hun har vært mye fraværende i hans oppvekst. Kapittelet handler om forståelsen av rusmiddelavhengighet, og om hvordan kunnskap om rusmiddelavhengighet kan formidles til dem som er berørt av det. Det er basert på forfatternes mangeårige kliniske erfaring, samt teori knyttet til forståelse av rusmiddelavhengighet og pasient- og pårørendeopplæring. 

«Vår erfaring er at økt kunnskap bidrar til å minske opplevelsen av skam, skyld og utenforskap», skriver Wangensteen og Aamodt i bokkapittelet.

I kapittelet presenteres også den biopsykososiale modellen for forståelse av rusmiddelavhengighet. Dette er modellen som brukes av Verdens helseorganisasjon (WHO), norske helsemyndigheter og Tyrilistiftelsen. Kort fortalt dreier modellen seg om at man forstår rusmiddelavhengighet som en sammensatt sykdom, eller lidelse. Enkeltfaktorer legges ikke vekt på alene, derimot inkluderes både biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle forhold, og samspillet dem imellom, i forståelsen av utviklingen og opprettholdelsen av lidelsen.

Vil gi leserne bredere forståelse
Redaktører for boken er Anna Lydia Svalastog, Nina Jahren Kristoffersen og Hadi Strømmen Lile. Boken er i hovedsak skrevet for studenter som tar videreutdanning eller en mastergrad i psykososialt arbeid.

– Vi håper leserne av boken får en bredere forståelse av fenomenet rusmiddelavhengighet. Det er fortsatt mye fordommer og stigma knyttet til folk som har alvorlige rusmiddelproblemer og vi tenker at kunnskap kan bidra til å minske dette stigmaet, sier Wangensteen.

Ifølge forlagets presentasjon av boken, presenterer den analyser og teorier som svar på psykososiale problemstillinger. Boken gir konkrete eksempler på hvordan ulike aktører kan bidra til ønsket endringsarbeid for å ivareta og fremme menneskers helse, velferd, rettigheter og sosiale integrering i samfunnet, skriver Gyldendal forlag. Boken integrerer kunnskaper og perspektiver fra humaniora, samfunnsfag og juss, helsefag, sosialfag og medisin.

– Boken består av vitenskapelige og teoretiske kapitler som belyser og diskuterer ulike sider ved psykososialt arbeid med barn, voksne og eldre. Den har en tverrfaglig tilnærming, og ulike teoretiske retninger og praktiske perspektiver presenteres, sier Wangensteen.

Boken kan kjøpes på nettsiden til Gyldendal forlag.