Blir regionledere: Anita Holmestad (t.v.) og Hilde Aarhus.

Tyrilistiftelsen utlyste tidligere i høst stillingene som ledere for region Innlandet og for regionen som foreløpig har fått navnet Oslo/Øst. Bakgrunnen er at Tyrilistiftelsen er i vekst og har nådd et omfang som krever noen organisatoriske endringer, for å sikre at alle oppgaver, områder, enheter og medarbeidere blir godt ivaretatt. Målet er å lage en organisasjonsmodell som tåler vekst og endring videre fremover, med systemer som ikke er personavhengige. Frem til nå har Tyrili hatt flere sentraliserte støttefunksjoner og stillinger i Oslo. Disse stillingene skal nå endres og legges til regionene i stiftelsen. Innlandet og Oslo/Øst er de første to som får egne regionledere, en stillingsfunksjon som skal fungere som et mellomledd mellom stiftelsesledelsen og ledelsen ved de ulike enhetene i regionen.

Det ble åpnet for at både nåværende og forhenværende medarbeidere i Tyrilistiftelsen kunne søke på de to stillingene. Fem personer søkte, alle nåværende medarbeidere i Tyrili. Etter at intervjuer med de aktuelle kandidatene var gjennomført, valgte stiftelsesledelsen å ansette to kandidater som i dag leder hver sin Tyrili-enhet som ledere for hver sin region.

Anita Holmestad (f. 1970) er i dag enhetsleder ved Tyrilisenteret på Lillehammer, en stilling hun har hatt siden senteret åpnet i 2014. Hun er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning i behandling av psykiske lidelser i behandlingsfellesskap for rusavhengige og i ledelse av organisasjoner i endring. Holmestad har jobbet i Tyrilistiftelsen i 17 år, med unntak av ett års barselpermisjon og ett år i Norsk Folkehjelp. Hun startet på Tyrili Kampen i 2001, og har senere jobbet på Tyrilitunet i Mesnali og på Tyrilihaugen, siden midten av 2000-tallet som del av enhetsledelsen. Holmestad får jobben som regionleder for Tyrili Innlandet. Hun sier hun tar fatt på oppgaven med ydmykhet og spenning.

– Tyrili har vært i rask vekst de siste årene, og stillingene er opprettet nettopp for å klare ivareta utfordringene det innebærer, sier hun. 

Hun understreker at hun ønsker å bidra videre i utviklingen av Tyrili, og jobbe for at tilbudet til elevene til enhver tid er best mulig. 

– Den første utfordringen blir å finne en form og et innhold i denne rollen som er nyttig og hensiktsmessig, både for helheten og de ulike enhetene. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Holmestad.

Hilde Andresen Aarhus (f. 1976) er i dag enhetsleder ved Tyrili Arena Oslo. Hun er utdannet barnevernspedagog og har videreutdanning i ledelse, og i familieterapi, rus og psykisk helse. Aarhus begynte på Tyrilitunet som student i 1999, og har jobbet i Tyrilistiftelsen hele yrkeslivet. Hun har vært leder eller nestleder for Tyrili Kampen, Tyrili Inntak og Stifinner'n (i dag Tyrili Stifinnerteam), i tillegg til Tyrili Arena Oslo, hvor hun har vært enhetsleder siden 2013.

Aarhus får jobben som regionleder for Tyrili Oslo/Øst. Hun synes det blir spennende å ta fatt på nye oppgaver, etter flere år i enhetsledelse på ulike enheter.

– Jeg ser frem til å være med å videreutvikle tilbudet til Tyrili og være en lederstøtte for de enhetene som er i Oslo. Det blir mange utfordringer fremover, men spennende å rette blikket mer ut fra enheten og få mer tid til å jobbe med rammene for vår rusbehandling og å sikre de videre, sier Aarhus.

De to nye regionlederne hadde noen fellestrekk som skilte dem ut i søkerbunken, og som det ble lagt avgjørende vekt på da stiftelsesledelsen valgte å tilby nettopp dem de nyopprettede stillingene. De hadde begge lederutdanning, ledelseserfaring fra sin egen region, samt ledererfaring fra andre enheter enn de som de leder i dag. De har begge god kunnskap om Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og Samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). De har begge lang erfaring med veiledning, og begge har en del eksterne oppgaver liggende til sin stilling i dag, i form av kontakt med samarbeidspartnere og lignende.

Holmestad og Aarhus tiltrer som regionledere når deres nåværende stillinger som enhetsledere er besatt.