skilt med teksten disputasHøgskolen i Lillehammer hadde for anledningen valgt Festsalen i Gamlebygget og pyntet rommet med blomster. Festkledde mennesker var til stede og  salen var omtrent fullsatt.  En bunke av avhandlingen «Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet» lå på et bord, og alle eksemplarene ble tatt. I den står det: 

 

Heid Nøkleby, 2014
Doktoravhandlinger ved Høgskolen i Lillehammer
Nr 1 

hefte

En kappekledt Yvonne Fritze, viserektor for forskning og leder for HiLs Ph.d.-utvalg, ledet disputasen og ønsket velkommen. 

- Jeg vil ønske dere alle en fin og høytidelig dag, avsluttet hun før hun ga ordet til Heid Nøkleby.

Heroinavhengighet og anoreksi

Doktorgradsprosjektet er gjennomført som en del av Nøklebys arbeid i Tyrili Forskning og Utvikling, og hoveddelen av avhandlingen tar utgangspunkt i data fra elever i Tyrilistiftelsen. Hovedveileder er Finn Skårderud, og Nøkleby har vært tilknyttet Forskningssenter for barns og unges kompetanseutvikling (BUK) ved HiL i stipendiatperioden. 

Forelesning med bilde på storskjerm

- Velkommen til min prøveforelesning, det er veldig hyggelig at dere har kommet for å høre på – og litt skummelt, sa Heid Nøkleby. 

Hun fortalte om anoreksi og heroinavhengighet, om likheter og forskjeller. På første rekke satt medlemmene av bedømmelseskomiteen. Den besto av opponenter fra Lunds Universitet, Norges Idrettshøgskole og Høgskolen i Lillehammer. 

Utspørring

Etter prøveforelesningen skulle Heid Nøkleby offentlig forsvare sin avhandling for tittelen Ph. D. 

- Hvorfor en hel avhandling om dette kompliserte emnet, startet førsteopponent Per Johnsson ved Institutionen for psykologi, Lunds Universitet,  utspørringen med. 

- Det er en lang historie, svarte Nøkleby og fortalte at det hele startet da hun like etter at hun begynte i Tyrili skulle gjøre en undersøkelse på hvordan det var å være kvinne i et mannsdominert fellesskap,  Hun fikk da øye på hva det kroppslige betydde for mange, og fikk bekreftelse fra medarbeiderne på at dette er et tema vi ser og noe vi har strevd med på ulike måter. 

Den svenske førsteopponenten hadde mange spørsmål, og utbrøt midt i utspørringen:

- Hvor trivelig det er å stå her og diskutere med deg! 

Stor utbredelse

Doktorgradprosjektet har for første gang satt søkelys på omfang og type når det gjelder symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler i en norsk rusbehandlingspopulasjon.  Menn er løftet frem i en sammenheng der ofte bare kvinner studeres. 

Studien antyder en relativt stor utbredelse av symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant rusmiddelavhengige kvinner og menn i behandling. Dette kan ha konsekvenser både for behandling og videre forskning. Mange flere spørsmål besvares i den 79 sider lange avhandlingen.

Forskning på tre minutter

Andreopponenten var opptatt av metodevalg, men ba til slutt Nøkleby om å oppsummere forskningen sin slik hun ville gjort det dersom hun fikk tre minutter i Dagsrevyen. 

- Ja, det er grunnen til at jeg ikke kommer til å takke ja til å stille opp i Dagsrevyen, svarte Nøkleby til latter fra salen. Og fortsatte: 

- De viktigste funnene i denne studien synes jeg har vært tre ting. Den har et godt stykke på vei bekreftet hypotesen om at i dette utvalget er spise-/kroppsproblematikk et tema.  Jeg vil også trekke frem at forekomsten av doping var overraskende høy for meg og den tilknytningen det har til denne gruppen. Det siste er også knyttet til doping, nemlig hvilke funksjoner doping, og da særlig anabole steroider, kan ha, og på hvilke måter man kan bruke det på, slik jeg har belyst i forskningen. 

Så trakk komiteen seg tilbake for å beslutte om kandidaten skulle innstilles til graden Ph. D. Det tok ikke lang tid. Et kvarter etter entret doktor Heid Nøkleby rommet. 

doktor Heid Nøkleby