I fjor utførte Kunnskapssenteret en pasienterfaringsundersøkelse som Tyrili var med på. Nå er tallene klare, og Tyrili Forskning og Utvikling  (FoU) har laget en sammenligning som viser hvordan Tyrili ligger an sammenlignet med de andre offentlige og private institusjonene som deltok. Sammenligningen  baserer seg på gjennomsnittskårene i  undersøkelsen.

- Selv om man må ta noen forbehold ved slike sammenlikninger mener vi at tallene gir en pekepinn på hvordan vi ligger an, sier forsker Trond Danielsen i Tyrili FoU.

Det var totalt 98 institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) som deltok, og målgruppa var alle pasienter fra 16 år og oppover som hadde døgnplass. Formålet med undersøkelsen var å samle inn informasjon om kvaliteten i tverrfaglig  spesialisert rusbehandling (TSB).

Funnene viser at Tyrili skårer noe høyere enn «alle TSB-pasienter» på samtlige hovedområder.  Vi utmerker oss spesielt på området «miljøet og aktivitetstilbudet». Unntaket er området  «behandlerne/personalet»; der skårer vi likt og er altså like gode som de andre TSB-institusjonene.

Hvis vi kun ser på Tyrili får vi følgende fordeling på gode og mindre gode resultater (tallene i parentes er gjennomsnittscoren på spørsmålet):

Tyrilielevene rapporterte best erfaringer med at:

 • De ble tatt imot ved institusjonen på en tilfredsstillende måte (4,2)
 • De har blitt møtt med høflighet og respekt (4,4)
 • De har følt seg trygge ved institusjonen (4,3)
 • Institusjonen har tilrettelagt for kontakt med andre pasienter på en tilfredsstillende måte (4,0)
 • Aktivitetstilbudet har vært tilfredsstillende (3,9)
 • Måltidene har vært tilfredsstillende (4,5)
 • Hjelpen og behandlingen de har fått, alt i alt har vært tilfredsstillende (4,0)
 • Hjelpen og behandlingen gir tro på et bedre liv etter utskrivning (3,9)

Tyrili har et klart forbedringspotensial på disse områdene:

 • Tid til samtale og kontakt med behandlerne (3,5)
 • Opplevelse av at behandlerne har forstått pasientens situasjon (3,5)
 • Hjelp med fysiske og psykiske plager (3,2 på begge)
 • Tilfredsstillende tilgang til lege (3,0)
 • Utbytte av behandling i grupper (3,3)
 • Utbytte av samtaler med en behandler (3,5)
 • Utbytte av behandling med medisiner (3,1)
 • Opplevelse av om behandlerne forberedte elevene til tiden etter utskrivning (3,2)
 • Opplevelse av at behandlerne har hjulpet pasientene med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning (3,0)
 • Opplevelse av at behandlerne har tilrettelagt for videre behandling etter utskrivning (2,7)
 • Opplevelse av at behandlerne har hjulpet pasientene slik at de kan få et meningsfullt liv etter utskrivning (3,3)

- Pasientenes opplevelse av å ha blitt behandlet nedlatende eller krenkende av behandlerne er et område Tyrili burde være oppmerksomme på. Så mange som 43 prosent av elevene oppgir at dette har skjedd og hele 24 prosent oppgir at dette har skjedd noen eller mange ganger, sier Danielsen.

Det ser også ut som at elevene er misfornøyde med  overgangen til livet etter Tyrili. Dette jobbes det nå aktivt med i stiftelsen.

- Det er fint å se dette resultatet i lys av at det er nettopp disse overgangene som er satsingsområder framover, sier Danielsen.

Les sammenligningen her (PDF, 130KB).