Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig | Publisert 5. desember 2021

Rehabiliteringsplassene som Velferdsetaten i Oslo kommune kjøper av Tyrili, er plasser for pasienter med behov for lang tid i behandling. Mange er preget av langvarig rusavhengighet og gjentatte opphold ved ulike behandlingssteder. Avtalen vår med etaten om kjøp av 20 plasser utløper 30. juni 2022, og ny anskaffelse ble derfor utlyst i mai i år. I slutten av november ble resultatet av anbudskonkurransen offentliggjort. Tyrili skåret høyest på kvalitet, med 92 poeng av 100 mulige. Vårt tilbud hadde samtidig høyest pris. Velferdsetaten valgte å tildele Stiftelsen Fredheim 22 plasser og Frelsesarmeen Bosatt 22 plasser. Det betyr at Tyrili har fått avslag på tilbudet vi la inn, og ikke har noen avtale med etaten fra og med 1. juli 2022. Tyrilis leder, Anders Dalsaune Jansen, reagerer på det han mener er manglende betalingsvilje for den kvaliteten brukergruppen trenger:

– Dette er først og fremst veldig trist for våre oslopasienter, som mister et unikt og godt tilbud. Og det er vemodig at vi, etter mer enn 40 års samarbeid, skiller lag med vår første oppdragsgiver. Men når vi står så langt fra hverandre i synet på hva brukeren trenger av kvalitet og muligheter, er dette en logisk konsekvens, sier Jansen.

Velferdsetaten i Oslo kommune er Tyrilis første oppdragsgiver, og samarbeidet går helt tilbake til opprettelsen av det som da het Tyrilikollektivet, i Mesnali i 1980. I anskaffelsen ønsket Velferdsetaten tilbud på inntil 50 rehabiliteringsplasser. Etaten mottok tilbud på til sammen 66 plasser fra de tre virksomhetene som har avtale i dag: Stiftelsen Fredheim, Frelsesarmeen og Tyrili. De to andre fikk videreført sine avtaler, mens Tyrili altså ble valgt bort.

Høyest skår på kvalitet, og dyrere enn de andre
I evalueringen av Tyrilis tilbud skriver Velferdsetaten blant annet:

  • «Totalt oppnådde Tyrilistiftelsen 92 kvalitetspoeng av 100 mulige, og var dermed den leverandøren som skåret høyest på tildelingskriteriet kvalitet.»
  • «Faglig tilnærming og utforming av tjenesten; Velferdsetaten vurderer at Tyrilistiftelsen har en solid faglig forankring, og god kjennskap til målgruppen og deres utfordringer. Tyrilistiftelsen er generelt sterk på kvalitetsområdet, og spesielt på punktet om rusmestring.»
  • «Aktiviteter, sysselsetting og eksternt nettverk; Tyrilistiftelsen har fått full skår på punktene som omhandler samarbeid med andre instanser, trygg overgang, samarbeidspartnere og egne tilbud; herunder eget utdanningstilbud gjennom Tyriliskolen, Tyrili IPS og Klatresenteret.»
  • «Erfaring, personalkompetanse og opplæring og særegenheter: På disse kvalitetsområdene har Tyrilistiftelsen levert det beste tilbudet, og oppnår full poengskår.»
  • Under tildelingskriteriet pris, ga Tyrilistiftelsen tilbud om en døgnpris på kr. 2566. Dette var den høyeste døgnprisen på dette tjenestenivået, og betydelig høyere enn de øvrige leverandørene.

– Tyrili skårer høyest blant tilbyderne på kvalitet, men vi ligger også høyere på pris. Vi tilbyr med andre ord høyere kvalitet enn Oslo kommune ønsker å betale for, sier Anders Dalsaune Jansen.

Planlagt «nedtrekk» i institusjoner
Det er politisk besluttet at tjenester til denne brukergruppen i Oslo i framtida skal flyttes fra institusjoner til tilbud i bydelene. I Oslo kommunes strategiske plan for rusfeltet i perioden 2021–24, formuleres føringene slik:

«Oslo vrir innsatsen fra en institusjonsbasert tilnærming til trygge, permanente boliger med oppfølging for dem som trenger det. Tilgang til ordinære helse- og omsorgstjenester, aktiviteter, sysselsetting og arbeid skal være førende for innholdet i tilbudet på rusfeltet fremover. Bo- og nærmiljøarbeidet i bydelene er svært viktig for å få dette til, og bydelens muligheter til å bygge opp desentraliserte tiltak øker med retningen i denne planen.»

Det vedtatte «nedtrekket» i dette anbudet er på 20 plasser, og tilsvarer dermed antallet plasser Tyrili mister. I løpet av de neste 3,5 år er planen at ytterligere 32 institusjonsplasser skal fases ut.

Sa fra om våre pasienters behov
Anders Dalsaune Jansen sier at Tyrili i høringsuttalelse har gitt støtte til hovedlinjene i strategien, og fortsatt synes tankegangen er fornuftig. Tyrili sa imidlertid klart fra om at det fremdeles er behov for institusjonsplasser også, og at vi fortsatt ønsket å ha tilbud om rehabiliteringsplasser for oslotilhørende i Tyrili. Vi ønsket å videreutvikle tilbudet, tilpasset målgruppen vi har nå. Vi kom derfor med noen innspill i tilknytning til den nå avsluttede anbudsprosessen, vedrørende rammene for tilbudet og våre brukeres behov, slik vi ser dem:

  • Vi opplever mer somatiske plager og mer medisinbruk hos brukerne. Mange har levd et langt liv i rus.
  • Vi ser mer omfattende og sammensatte psykiske lidelser hos flere enn tidligere.
  • Det er relativt høy alder på de fleste brukere som søkes inn. Mange har derfor mer omfattende livsstilssykdommer.
  • Vi opplever at bemanningen vår er marginal, med tanke på de omfattende behovene og problematikken målgruppa har.
  • Vi har ønske om bemanning med spisskompetanse innen ernæring og fysisk helse.

Vil bruke tid på å vurdere veien videre
Nå er det tid for å fordøye situasjonen som har oppstått, med bortfall av viktige plasser for våre pasienter. Tyrili som organisasjon vil i tiden som kommer bruke tid på å vurdere situasjonen og se på hvilke alternativer vi har.

– Mange medarbeidere og flere enheter i Tyrili blir berørt av dette, på ulik måte. Det er viktig for oss at alle opplever at den videre prosessen blir så forutsigbar og trygg som mulig, sier han.