For elevene (i Tyrili kaller vi pasienter for elever) i heldøgns-behandling er det viktig å få ting på plass slik at de kan leve et fullverdig og godt liv når behandlinga er over. Men det er ikke alltid at de har helt elementære elementer som bolig eller jobb å gå til. Målsettingen til metoden IPS er å hjelpe til med det.
- IPS-tenkinga går ut på at de med rusproblemer trenger akkurat det samme som deg og meg for å leve et fullverdig liv. Og det å ha en jobb å gå til slik at de kan leve av egne inntekter er en viktig del av det, sier Sandve. 

Faktaboks

  • IPS står for “Individual Placement and Support”
  • IPS er et tilbud til mennesker med psykiske helse eller –rusproblemer som vil ut i vanlig, lønnet arbeid. 
  • Forskning viser at 60 % av de som er tilknyttet IPS, får arbeid i løpet av oppfølgingsperioden
  • Tyrili har fått prosjektmidler fra helsedirektoratet til å etablere IPS-tilbud for sine elever
  • Tilbudet skal omfatte 80 elever til enhver tid

    Kilde: Wikipedia, Tyrili

Nå er fire heltidsstillinger besatt i Tyrili, og fordelt mellom enhetene i Skien, Oslo og Lillehammer.  Jobbspesialistene som er ansatt har et klart mandat. De skal hjelpe elevene å skaffe seg en vanlig jobb slik at de kan trene i en reell jobbsituasjon der de skal bosette seg. 

- Tradisjonelt har man med forskjellige arbeidsretta tiltak tenkt at målgrupper som har et svakt fotfeste på arbeidsmarkedet først må trene på å jobbe før de faktisk jobber. Nå skal vi sørge for at de fikser en vanlig jobb og greier å beholde den. 

Jobb løser mye
Tyrilis ferske rapport «Evaluering av botrening i Tyrili» (2015) viser at 82 prosent av elevene som fullfører behandling har arbeidsavklaringspenger fra NAV. I rapporten beskriver mange elever at det å komme i en «vanlig» jobb er den viktigste målsettinga.  En jobb kan være løsningen på flere av elevenes største utfordringer, nemlig å få en meningsfull dagaktivitet, å få en ordnet økonomi, å slippe å være ensom og å avstå fra rusmidler. 

Alf Sandve-Samfunnsmessig er det utrolig viktig å få folk inn i jobb. Det betyr å få dem ut av helsekøer, ut av køa for å søke uførepenger, ut av kriminalitet. Det gir et bedre samfunn og sparer oss for store utgifter. Men verdigheten for den enkelte er det viktigste. Mange får psykiske plager av å ikke leve et fullverdig liv. Folk blir rett og slett friskere av å ha jobb, sier Sandve. 

Han forteller om en elev som oppsummerte da han hadde fagbrevet i hånda: " Det er bedre å være rørlegger enn å være rusmisbruker, vet du. " De rusavhengige opplever å få en ny identitet med jobben de har. 

Muligheter og motivasjon
Målsettinga til TIPS er å ha 80 elever tilknytta tjenesten i løpet av mai 2016. Ved utgangen av 2016 skal TIPS være et godt etablert tilbud i alle enhetene og en integrert del av behandlingstilbudet. 

- Nå jobber vi intenst i enhetene for å knytte elever til oss. Vi har starta intensiv jobbing med kontakt med mulige arbeidsgivere.  Vi skal systematisk følge opp både arbeidsgiver og elev. Vi skal være tydelige på hva som kan være utfordringer i jobbetableringa, og følge tett opp slik at man fanger opp utfordringer som oppstår før eleven blir avskjediga eller dropper ut av jobben. Det kan være rusing, konflikter, uklarheter i jobben som kan være lette å løse men som kan bli alvorlige hvis man ikke griper inn. Vi skal hjelpe elevene med å utvikle gode relasjoner og å bygge elevene opp, sier Sandve. 

Han mener at dette er et prosjekt som både elever og arbeidsgivere vil vinne på. 

- Her har arbeidsgivere nå en unik mulighet til å være med på å gjøre en forskjell, både sosialt og samfunnsmessig. De vil få lojale og ivrige kollegaer, som gjerne vil være med på å gjøre en god jobb for både bedriften og arbeidsmiljøet, sier Sandve. 

For folk som har jobbet seg gjennom opptil et år med døgnbehandling, er topp motiverte. Folk som har hatt det vanskelig, og som får en ny mulighet, blir. De er stabil arbeidskraft, og det er attraktivt i arbeidsmarkedet.

- Når vi snakker med elevene, sier de at «nå skal jeg endelig få muligheten til å gi noe tilbake». Mange opplever nok at de har fått mye fra samfunnet, og kjenner at det er godt å få bidra, sier Sandve.