Brukere, ansatte og politikere i Buskerud, Telemark og Agder-fylkene har engasjert seg etter at det ble kjent at Borgestadklinikken ikke nådde opp på alle delytelser i Helse Sør-Østs anbudskonkurranse om kjøp av tjenester innen rusbehandling. I et innlegg i Telemarksavisa i dag, avviser fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF påstandene om at rusbehandlingstilbudet i regionen svekkes (innlegget står kun på trykk i papirutgaven).

– Vi er på trygg grunn når vi sier at vi styrker det faglige innholdet og opprettholder regionens omfattende tilbud til ruspasienter, skriver Frich.

Anskaffelsen ble gjort etter at Borgestadklinikken valgte å si opp avtalen med Helse Sør-Øst RHF. Borgestadklinikken nådde ikke opp i alle delytelser i anbudskonkurransen, noe som blant annet har ført til at klinikken mister dagens avtale for sine virksomheter på Loland i Vest-Agder og Bragernes i Buskerud.

– Det er alltid utfordrende når etablerte institusjoner ikke når opp i anbudskonkurranser, men vi er forpliktet til å følge lov offentlige anskaffelser og da vil en kunne få slike utfall. Samtidig må vi minne om at det etableres nye tilbud hos tre andre private ideelle leverandører. Tyrilistiftelsen, Manifestsenteret og Skjelfoss psykiatriske senter kommer nå inn som avtalepartnere. De er alle kjent for å levere tjenester av god faglig kvalitet og er alle etterspurt av brukerne, skriver Frich.

Det har også vært mye debatt omkring antall avrusningsplasser i regionen. Frich mener den samlede avrusningskapasiteten opprettholdes.

– Faglige og politiske føringer sier at avrusing skal være en integrert del av behandlingsforløpet. I denne anskaffelsen inngår avrusing i all døgnbehandling. Dette sikrer at det ikke blir uheldig venting mellom avrusning og behandling. For pasientene vil dette bety mer helhetlige og sømløse forløp, slik at de slipper overføring fra en institusjon til en annen, skriver han.

Den samlede avrusings- og utredningskapasiteten i regionen opprettholdes, det faglige innholdet i behandlingen styrkes, og behandlingskapasiteten til pasienter med omfattende tilleggsproblematikk økes betydelig, er fagdirektørens oppsummering av dagens situasjon.

Faksimile fra Telemarksavisa 31/1-2018