– Det er dessverre vanlig å kategorisere ruspasienter som «de andre», helt ulike oss selv. I virkeligheten er det glidende overganger mellom rusvaner som forbindes med det gode liv og et problemfylt forhold til alkohol- og medikamenter, sier Guri Spilhaug.

Les hele saken på nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste TSB: – Min kongstanke er at TSB blir fullverdig

Den erfarne helsebyråkraten startet i jobben som leder av Nasjonal kompetansetjeneste TSB ved nyttår. Kompetansetjenesten er et ressurs- og kunnskapssenter for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – spesialisthelsetjenesten for behandling av ruslidelser, som Tyrilistiftelsen er en del av. Kompetansetjenesten bidrar til implementering av kunnskapsbasert behandling og tilbyr veiledning og undervisning.

Nå presenterer Spilhaug sin visjon for TSB. Hun mener vi ikke er i mål enda med sentrale elementer i rusreformen fra 2004, hvor TSB ble opprettet og personer med ruslidelse fikk pasientrettigheter på linje med alle andre. Spilhaug påpeker at TSBs pasienter i realiteten ikke har de samme rettighetene etter Pasient- og brukerrettighetsloven som andre pasienter. I tillegg etterlyser hun at TSB-tilbud blir tilgjengelige for pasienter på alle nivåer (akutt, poliklinisk/ambulant og døgnbehandling), at tverrfagligheten blir reell og at TSB blir et fullverdig helsefagområde som gjenfinnes i organisasjonsstrukturen i alle landets helseforetak, slik tilfellet er for somatikk og psykisk helsevern.

Spilhaugs kongstanke er at TSB blir en fullverdig og synlig spesialisthelsetjeneste som dekker alle pasientenes behov. Hvor tjenestetilbudet er lett å finne for alle: pasienter, pårørende, henvisere, og – ikke minst – kolleger i annen spesialisthelsetjeneste.

Spilhaug ønsker også å styrke pasientrollen i TSB.

– Noe av det første vi må spørre pasienten om, er «Hva vil du med denne behandlingsinnsatsen?», og gjennom hele forløpet må vi gjenta spørsmål som «Er vi på rett spor, vil du nå ditt mål med denne behandlingen?». Vi må forsikre oss om at pasient og behandler har samme mål. Det er en hovedintensjon med pakkeforløp på rus- og psykisk helsefeltet. Å implementere pakkeforløpene betyr derfor å sette pasienten i sentrum, ikke helsebyråkratiets koder og dokumentasjonskrav, sier Spilhaug.

Foto øverst i saken: Guri Spilhaug, under Tyrilistiftelsens festseminar høsten 2018. Foto: Anders B. Bisgaard / Tyrilistiftelsen