På oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med Tyrilistiftelsen, ved Tyrili FoU, vurdert det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk.

Les rapporten: Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk

I rapportens forord skriver forfatterne følgende om bakgrunnen for evalueringen:

«En rekke studier viser at en betydelig andel av domfelte har rusmiddelproblemer, både knyttet til narkotika, medikamenter og alkohol. Cramer (2014) anslår at omlag 65 prosent av domfelte har et rusmiddelproblem ved innsettelse i fengsel. Regjeringens hovedmålsetning er at domfeltes levekårsutfordringer må møtes med virkningsfulle tiltak for å lykkes bedre med å tilbakeføre tidligere domfelte i samfunnet og redusere tilbakefall til ny kriminalitet (Departementene, 2017).»

Videre skriver de at formålet har vært «å kartlegge og vurdere det samlede tilbudet til personer med rusmiddelproblematikk under straffegjennomføring, og om innretningen av dette bør endres», noe som omfatter «en samlet
gjennomgang av de rusrelaterte straffereaksjonene, helsetilbud og andre tilbud til domfelte med rusmiddelproblemer.»

Foreslår bedre kartlegging og kompetanseheving
Forslag til mulige tiltak som foreslås i rapporten er blant annet: 

  • Bedre kartlegging av rusmiddelproblematikk ved innsettelse 
  • Øke kompetanse på rusmiddelproblematikk i fengselet
  • Utvide tilbud til innsatte med rusmiddelproblematikk 
  • Økt samhandling 
  • Planlegge og samhandle tilbakeføring ved løslatelse

Kartleggingen og vurderingene i rapporten er basert på ulike metoder og informasjonskilder:

  • Spørreundersøkelser rettet mot ledere for fengsel og friomsorgskontor, rusenheter i fengslene (rusmestringsenheter, rusenheter etter stifinnermodell og Stifinnerteam) og fengselshelsetjenesten
  • Dybdeintervjuer med representanter for sentrale aktører i kriminalomsorgen og helsesektoren, samt interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer
  • En workshop med sentrale aktører innenfor rusbehandling under straffegjennomføring, for å diskutere og identifisere relevante utfordringer og mulige tiltak og forbedringer
  • Analysen bygger i tillegg på eksisterende utredninger og forskning på feltet, samt gjeldende veiledere og retningslinjer