illustrasjon

I dag har den blå regjeringa lagt fram sine endringer i 2014-budsjettet som de rødgrønne presenterte tidligere i høst.

- Vi vil løfte dem som sitter nederst ved bordet i helsetjenesten. Derfor styrker vi innsatsen for rusavhengige og personer med psykiske lidelser i vårt forslag til statsbudsjett for neste år, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

Regjeringa foreslår å øremerke 343 millioner kroner til kommunale rustiltak. Den forrige regjeringa tok vekk øremerkinga av store deler av dette beløpet i sitt forslag til budsjett. Nå kan kommunene likevel ikke bruke disse midlene fritt - de må gå til rusfeltet. 

Høie mener det da vil bli mulig å bygge opp bedre tjenester i kommunene, og nevner flere mottaksentre i de store byene, at det kan bli bedre ettervern og behandling og at det kan bli en mer sømløs overgang fra avrusning til spesialisert behandling til de kommunale tjenestene etter behandling.

Videre opprettholder den nye regjeringa økninga på 200 plasser i ideelle virksomheter, men gjør en endring på profil slik at de plassene også kan brukes som langtidsplasser for rusavhengige. 

Noen friske midler

Av friske midler legger helseministeren 255 millioner kroner på bordet til kjøp av private behandlingsplasser innen rus, psykisk helse og rehabilitering. Dette er på langt nær nok til å få bukt med ventelistene. Da Høyre, FrP, V og KrF gikk til valg, var det 2 226 personer på venteliste. En helseplass koster litt over en million kroner per år, så regjeringa klarer med dette å få cirka 250 rusavhengige ut av køa.

Høie gjeninnfører også "den gyldne regel" som ble etablert av den forrige helseministeren fra Høyre, Ansgar Gabrielsen. Den sier at veksten innen rus og psykisk helse hver for seg årlig skal være høyere enn veksten innen somatikk i alle helseregionene.

Les pressemeldingen her.