Fra 1. mai i år har Tyrilistiftelsen hatt en åttende enhet som inneholder team innenfor inntak, avrusning og forskning og utvikling.

I forrige uke ble tilblivelsen av den nye enheten feiret på enheten Kampen i Oslo, der mange av funksjonene er lokalisert.

Den nye enhetslederen Hanne Lorimer Aamodt forteller om den nye enheten: 

- Hvordan ble åpningen markert?

- Sist torsdag åpnet den nyeste enheten i Tyrili med ballonger kaker og passende stas. Etter åpningsord fra stiftelsesleder Ulf Jansen spiste vi vår første lunsj i lokalene. Blant ballonger og girlandere ble det gitt innflytningspalmer og presentert en bakgrunnsundersøkelse som forskerne har gjort av forventninger til ny ledelse og organisering.

Siden oppstarten ble meldt har enheten hatt en konkurranse gående på mest passende navn. Forslag som har kommet inn har inkludert varianter som INFO AV, FIA – Feministisk Initiativ for Avholdsbevegelsen, IFA, Hellan og Hannan og Stiftelsesenheten. Valget falt til slutt på navnet: Tyrili FoU, Inntak og Avrusning. Vi gikk altså for informasjon fremfor klang.

- Hvorfor er de tre nå samlet til en enhet?

Avgjørelsen om å samle de tre teamene Forskning og Utvikling, Avrusning og Inntaksteamet i Oslo kom av både faglige og organisatoriske grunner.
Alle tre teamene driver med oppgaver som angår hele stiftelsen. De tre teamene driver med oppgaver som har innflytelse på behandlingsfellesskapene og det tilbudet elevene våre får, men uten å ha direkte behandlingsansvar i hverdagen. Noen team hadde kapasitet til å kunne utvide oppgaver og funksjoner, andre hadde så mye at det var vanskelig å rekke over. Vi så muligheten for å styrke det ambulante arbeidet, og samtidig styrke avrusningstilbudet ved å koble de to teamene tettere sammen. Vi så også muligheten for å styrke bruken av FoU ved å knytte dem enda mer opp til andre team i hverdagen.

- Hva er oppgavene i den nye enheten?

Innenfor de tre teamene som er vår enhet nå ligger mange sentrale oppgaver for stiftelsen: Inntak og ambulant jobber, sammen med kollegaer i Trondheim, Lillehammer og Skien,  med inntaksarbeid for hele stiftelsen, vurdering av henvisninger og elever inn i fellesskapene våre. Ambulant jobber med elevene fra de har fått dato for plass og til de faktisk kommer inn på inntak. Det behandlingsforberedende arbeidet resulterer i en behandlingsplan som skal gi en best mulig start for møtet med enheten og målretta samarbeid.

Avrusninga jobber med de elevene som er i heldøgnsbehandling i enhetene våre, men også med de som er på veg inn og de som er i ambulant i etterkant av behandling. Hovedmålsetningen er å sikre rask tilbakekomst etter rusepisoder og å motarbeide drop-out i samarbeid med enheten som eleven tilhører. 

FoU har et lite spekter av ulike ansvar og oppgaver. Forskning, evaluering, fagutvikling og veiledning, for å nevne noen. Brukerundersøkelsene våre og etterundersøkelsen som er i gang, Botreningsrapporten som kom i fjor, målgruppeundersøkelsen som nettopp er gjennomført, forskning på pasientundervisning, Tyriliutdanninga, utvikling av nye verktøy, forskjellige prosjekter som for eksempel jobber for å få elevene ut i lønna arbeid, veiledning av ledergrupper og så videre og så videre...