Av Tone Helene Bergly (prosjektleder) og Jacob Hystad, Tyrili FoU | Foto: Anders Bisgaard

Tyrili Forskning og utvikling (FoU) har startet et forskningsprosjekt kalt «Avrusningstilbudet i Tyrili», hvor vi vil se nærmere både på vårt interne avrusningstilbud i Tyrili og på bruk av eksterne avrusningstilbud til våre pasienter.

Hva er avrusning?
Det står kanskje ikke helt klart for alle hva avrusning er. Avrusning handler om tiltakene som gjøres i en fase hvor en rusmiddelavhengig enten skal inn i behandling, eller allerede er i behandling og har hatt en rusepisode. Medisinske, miljøterapeutiske og sosiale tiltak benyttes for å lindre plager som følge av abstinenser, mens rusmidlene forlater kroppen. Avrusning foregår i et skjermet miljø, i Tyrilis tilfelle enten på avrusningsenheten på Kampen i Oslo, eller i egnede lokaler på behandlingsenhetene. I dette prosjektet er det avrusning i løpet av behandlingen som skal forskes på.

Vil undersøke mulige sammenhenger
Fra 1. april skal alle pasienter som skal inn i døgnbehandling, spørres om samtykke til deltagelse i forskningsprosjektet «Avrusningstilbudet i Tyrili». De som samtykker vil deretter bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer etter eventuelle rusepisoder. Datainnsamlingen vil foregå i cirka ett år.

I prosjektet ønsker vi å undersøke om det er noen sammenheng mellom tilgangen på Tyrilis interne avrusningsenhet, og henholdsvis rusepisoder og drop-out. I tillegg ønsker vi å finne ut hvordan pasientene opplever avrusningstilbudet. Lengde på rusepisoder før henholdsvis avrusning i Tyrili og ekstern avrusning, er også noe vi vil se på. Tilnærmingen vår vil være både kvantitativ og kvalitativ.

Kan tilbudet bli bedre?
Bakgrunnen for prosjektet, er at Tyrili FoU etter oppstart av Tyrili Avrusning i 2015 ble spurt om å evaluere tilbudet. Prosjektet har krevd mye planlegging og koordinering i forkant, og pandemisituasjonen har gjort oppstart ekstra krevende.

Vi tror prosjektet vil tilføre både Tyrili og rusfeltet for øvrig viktig kunnskap om hvordan interne og eksterne avrusningstilbud fungerer. Og, viktigst: Hvordan tilbudene er tilpasset pasientene, og om de eventuelt kan gjøres bedre.