Rusomsorgen var et av feltene som ble løftet fram da den påtroppende regjeringa hadde pressekonferanse om den nye regjeringsplattformen. 

I plattformen står det følgende om rus og rusbehandling:

"Ruspasienter som er motivert og har behov for behandling opplever i dag for lang ventetid. Det er både behov for å trappe opp innsatsen på rusfeltet, og for å sikre bedre overganger mellom ulike stadier i behandlingen.

Regjeringen vil:

  • Etablere en opptrappingsplan for rusfeltet og gjeninnføre regelen om at rus og psykisk helsevern, hver for seg, skal ha en årlig vekst i hvert helseforetak som er høyere enn for somatikk.
  • Åpne flere mottakssentre for rusavhengige i de største byene.
  • Raskt utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling.
  • Jobbe for at alle rusavhengige får en individuell plan og oppfølging av koordinator.
  • Hindre at poliklinisk oppbygging går på bekostning av døgnbehandling der det trengs.
  • Sørge for sømløs overgang fra avrusing til rehabilitering.
  • Sikre ettervern fra første dag etter endt avrusing og behandling, supplert med øvrige hjelpetiltak.
  • Styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for personer med psykiske helseutfordringer, herunder sikring av botilbud for pasienter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering.
  • Opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika.

Høyre og Frp vil også gjennomføre en helsereform, innføre fritt behandlingsvalg og legge ned de regionale helseforetakene. Den økonomiske ramma for satsinga er ennå ikke avklart.