Ledelsen i Tyrilistiftelsen har vedtatt en ny språknorm. Den skal bære mindre preg av stammespråk og være mer forståelig, både internt og for omverdenen.

Les mer om bakgrunnen for endringen her: Tyrili tar språket inn i en ny tid

Her er ordene og uttrykkene som skal brukes, og de som ikke skal brukes lenger:

Roller

Pasient/tyrilipasient (Bruk helst navn) 
Ikke: Elev

Medarbeider (Bruk helst navn/tittel) 
Ikke: Leder

Medarbeidergruppa 
Ikke: Ledergruppa

Ukeansvarlig / døgnansvarlig
Ikke: UA

Frokost-, middags-, kveldsansvarlig
Ikke: FMK

Innretninger

Overlapp
Ikke: Vaktskifte/rapport

Arbeidsramme
Ikke: Turnus

Arbeidsplan
Ikke: Turnusplan

Jobbe kveld, dag, nattevakt
Ikke: Vakt

Behandlingsnavn

Døgnbehandling
Ikke: Heldøgn

Døgnbehandling med fokus på ... (jobb, bolig, aktivitet eller annet)
Ikke: Dag-i-døgn

Ambulant behandling
Ikke: Ambulant oppfølging

Poliklinisk behandling (ikke i døgnbehandling, behandling i kortere sekvenser i enheten)

Menneskekunnskap
Ikke: MK

Rusmiddelavhengig / rusavhengig / ruslidelse
Ikke: Rusmisbruker / narkoman

Fellesskapet som utviklingsarena
Ikke: Fellesskapet som metode

Ferdighet i å bo / botrening
Ikke: Boevne

Treningsreise
Ikke: Permisjoner

Brukerstyrt seng
Ikke: Permisjon/besøk

Motivasjon til å ... (spesifiser hva slags motivasjon som er lite tilstede)
Ikke: Manglende motivasjon

Møter

Samling (med ... som tema)
Ikke: Elevsamling

Tverrfaglig møte (psykologfaglig, sosialfaglig, helsefaglig sammensatt, etc.)
Ikke: Behandlingsmøte / småteam

Fagdag / plandag
Ikke: Lederdag

Sentermøte / arenamøte / møte for enheten / medarbeidermøte
Ikke: Ledersamling / ledergruppe

Ledermøte (Møte i daglig ledelse i stiftelsen)

Utvidet ledermøte (Regionledere og daglig ledelse)

Regionmøte (Ledermøte i regionen, med enhetsledelse og regionleder)

Enhetsmøte (Møte for enhetsledelse, regionledere og stiftelsesledelsen)