I all hovedsak er både medarbeidere og pasienter godt fornøyd med den informasjonen de har fått om koronaviruset, og om nye rutiner knyttet til smittevern. Noen pasienten savner mer informasjon om sine pasientrettigheter i denne perioden, og om mulighetene til å gjennomføre planlagte treningsreiser hjem. En pasient skriver i kommentarfeltet: Det er viktig at behandlingen ikke blir erstattet av smittevern. 

Medarbeidere er svært fornøyd med både stiftelsesledelsens, kriseledelsens og enhetsledelsens måte å dele informasjon på, og med deres tilgjengelighet og støtte. Noen ønsker imidlertid flere medarbeidere på jobb, fordi presset på den enkelte er stort. 

- Vi lurte jo på om vi var på riktig kurs, sier Camilla Fjeld, nestleder i Stiftelsen og kriseleder. - Vi ville undersøke hvordan håndteringen av den nye situasjonen treffer og eventuelt hva vi kan gjøre bedre.
 
Alle i Tyrili opplever nå en annen hverdag enn vanlig. Mange medarbeidere har nye oppgaver og arbeidssituasjoner. Pasientene må tilpasse seg endringer i behandlingstilbudet og store begrensninger i sosiale aktiviteter.

- Selv om situasjonen er krevende, sier pasienter og medarbeidere at de føler seg trygge og ivaretatt. Det er gledelig og det skal vi alle jobbe hardt for å opprettholde framover, fortsetter Fjeld.

En krevende tid
Rundt 30 % av både pasienter og medarbeidere uttrykker at de er engstelige for å bli smittet av korona, og mange er redde for at noen i deres familie eller nære omgangskrets skal bli smittet og syke. Noen medarbeidere opplever økt grad av konsentrasjonsvansker og søvnproblemer. De aller fleste er fysisk aktive og trygge på den rollen de har i Tyrili. De berømmer det psykososiale arbeidsmiljøet: Vi strekker oss langt for å bistå og støtte hverandre. Tyrili har tilbud til ansatte om bistand og oppfølging fra Senter for Stress og Traumepsykologi, det var imidlertid bare litt over halvparten av medarbeiderne som hadde kjennskap til dette. Så det er behov for bedre informasjon om hvordan dette tilbudet kan benyttes. 

Pasientene uttrykker at de strever mye med søvnvansker, angst og uro. Noen beskriver en forverret situasjon på grunn av koronasituasjonen, for andre er dette noe de er kjent med: Jeg opplever stor uro for tiden, men det er vanskelig å si om det bare kommer av perioden vi er inne i nå, eller om det er min generelle psyke.

Flere pasienter enn tidligere etterlyser bedre tilgang til psykolog- og legetjenester. Dette kan ha sammenheng med at mange konsultasjoner foregår digitalt, og dette er uvant og krevende for mange. 

Vi driver fortsatt rusbehandling
Både pasienter og medarbeidere er i all hovedsak fornøyd med behandlingshverdagen i enhetene, og at tilbudet om en tydelig struktur, og samtaler individuelt og i grupper opprettholdes. Pasientene opplever at de blir godt ivaretatt av medarbeidere og at samarbeidet fungerer. Uforutsigbarheten er imidlertid naturlig nok svært krevende for mange. Noen pasienter er bekymret for at utviklingen i behandlingsoppholdet skal stagnere, og opplever at det er vanskeligere å planlegge veien videre etter Tyrili. 

Kan vi lære noe av koronatiden?
Medarbeiderne er ganske optimistiske når de får spørsmål om noe har blitt bedre i perioden. De fremhever at rutiner rundt mat, måltider og generell hygiene har blitt bedre. Økt bruk av digitale løsninger bidrar til langt mindre reising. Samholdet i medarbeidergruppa har blitt bedre, og det tverrfaglige arbeidet er styrket. Medarbeidere og pasienter har benyttet muligheten til å gjøre aktiviteter sammen ute i frisk luft i større grad enn tidligere, noe som fremheves som svært positivt.

Det vil bli avholdt oppfølgingsundersøkelser ved behov gjennom denne unntaksperioden.