I vår gjennomførte Tyrili FoU en målgruppeundersøkelse blant elevene i Tyrili. Formålet med undersøkelsen er å få vite mer om elevenes kunnskap om Tyrili som behandlingssted før de velger behandlingssted, hvilke områder elevene trenger hjelp med, og hva de verdsetter med behandlingstilbudet. Svarene skal danne grunnlag for kommunikasjonsstrategien som stiftelsen er i ferd med å utarbeide. Del en av undersøkelsen forteller om hva elevene mener om tilbudet, og del to skal avdekke hva slags oppfatning andre interessenter har om Tyrili. 

Vil til Tyrili - igjen

Det er stort sett elevene selv som ønsker seg til Tyrili, etterfulgt av henviser og ansvarsgruppa. Et  stort flertall av elevene står heller på venteliste enn å bytte sted. Men så mange som en femtedel vurderer å søke seg til et annet sted fordi ventelista er så lang.

Refleksjon av 2 personer i vindu

- At vi har en lang venteliste er ikke noe nytt. Men svarene viser oss at det er viktig at de som står på venteliste blir ivaretatt. Når 1 av 5 elever sier at de vurderte å bytte behandlingssted til et med kortere ventetid, så blir jeg jo litt nysgjerrig på hvor mange som faktisk bytter til et annet sted, sier Bergly. 

Målgruppeundersøkelsen viser at nesten halvparten av elevene har vært i Tyrili før. 

- Det er høyere tall enn vi har hatt på tidligere målinger. På den ene side er det positivt at så mange ønsker seg tilbake, det betyr at de har en positiv relasjon til Tyrili. På den andre siden bør man kanskje reflektere over hvorfor det er så mange elever som hadde vært hos oss tidligere på det tidspunktet vi gjennomførte undersøkelsen, sier forsker Tone H. Bergly. 

Hva er viktig i behandlinga?

Undersøkelsen viser at elevene er fornøyde og at de gjerne vil anbefale det til andre de kjenner med lignende problemer. De er fornøyde med det arbeidet som gjøres med rusavhengigheten og de følte at den forventningen de hadde hatt i stor grad blitt innfridd.  

Før de kommer inn i behandling, har de størst problemer med økonomi, tannhelse og psykisk helse, i tillegg til rusavhengigheten. 

- Dette er viktig å legge merke til i forhold til at behandlingen må tilpasses de problemområdene elevene har. Rusbehandling er ganske komplekst i at man skal behandle og fokusere på mer enn avhengigheten til et eller flere rusmiddel. Det er så mye mer som også bør jobbes med for at en elev skal mestre livet på en bedre måte og øke sin livsmestring. Det er mye derfor den biopsykososiale modellen ofte blir benyttet som modell for hva man må jobbe med i rusbehandling, forteller Bergly. 

Gruppe mennesker i sofa sett gjennom planteblader

Det elevene selv sier er viktig i hverdagen, er god oppfølging, likeverd og rutiner og  relasjon til medarbeiderne. Det er også verdt å legge merke til at 60 prosent synes det er viktig at familie og nært nettverk er informert og inkludert i elevens rusbehandling. Dette er noe stiftelsen allerede har utpekt som et fokusområde framover. 

- Når over halvparten av elevene ønsker, og synes det er viktig, at familie og nært nettverk bør inkluderes i, og informeres om, behandlingen, så er det også viktig at dette er noe vi bør fokuserer på. Vi i Tyrili er i elevens liv i en relativt kort periode, mens familie og andre som står eleven nær skal være i elevens liv en lengere periode og fokusering på dette relasjonsarbeidet er derfor viktig for tiden etter Tyrili.

Innkjøringsturer ble vurdert som mindre viktig i behandlingshverdagen av flere av elvene som svarte på undersøkelsen. 

- Denne tilbakemeldingen bør kanskje undersøkes nærmere, da dette blir sett på som en viktig del av Tyrili sitt behandlingstilbud, sier Bergly. 

Mer og bedre informasjon

Når kommunikasjonsstrategien nå skal legges, er det viktig å legge merke til hva slags informasjon elevene føler at de mangler. I en slik strategi vil det bli beskrevet hva som bør kommuniseres tydeligere, hvordan vi best kan gjøre det og hvem som har ansvaret. 

- Utfra de tilbakemeldingene som ble gitt om informasjonsarbeid kan det virke som vi har et forbedringspotensial i forhold til dette arbeidet. Noen nevner at de ønsker mer tydelighet på hva som kreves og forventes i de ulike enhetene. Slik mangel på informasjon kan gjøre elevene utrygge, og skape en glippsone ved intern overføring mellom Tyrilis enheter. Ellers så ser det ut til det er viktig å legge ut relevant informasjon på nettsiden og Facebook, som blir oppgitt som aktuelle kilder til informasjon, sier Bergly.