Hele tirsdag 16. mars er satt av til stortingshøring om rusreformen. Medlemmene av Stortingets helse- og omsorgskomité skal lytte til innspill fra mange aktører som har synspunkter på reformen. Et av høringsinnspillene kommer fra Tyrili.

– Det er viktig at vi i Tyrili påvirker og bidrar på de arenaene vi kan. Få andre har så bred kunnskap og lang erfaring som oss. Politikeren burde lytte til disse erfaringene, sier leder i Tyrili, Anders Dalsaune Jansen.

Du kan se Stortingets egen nett-tv-sending fra høringen her, fra klokka 09.00 tirsdag morgen.

Tyrilis skal framføre sitt høringsinnspill klokka 17.30.

Helse- og omsorgskomiteen, som er satt sammen av representanter for alle de ulike partiene på Stortinget, tar med seg innspillene de får inn i prosessen med å prøve å bli enige om en innstilling til rusreform. Dette arbeidet vil pågå fram til slutten av mai, fristen for avgivelse av innstillingen er 27. mai. Deretter skal saken behandles av et samlet storting 3. juni, med utgangspunkt i komiteens innstilling.

– Nå vil den politiske behandlingen av rusreformen pågå på Stortinget ut mai, før beslutning og vedtak skal fattes. Det er en drakamp mellom partiene om å få mest mulig gjennomslag for sin forslag og politikk. Det er med andre ord nå vi må holde trykket oppe og bidra med gode løsningsforslag som flest mulig kan stille seg bak, så rusreformen kommer vel i havn, sier Jansen.

Tyrili støtter rusreformen helhjertet, og høringsinnspillet forklarer bakgrunnen for det. Her heter det blant annet:

– Tyrilistiftelsen støtter en kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Kunnskapsgrunnlaget som Prop. 92 L (2020-2021) (rusreformutvalgets rapport, red.anm.) bygger på, er utvetydig; den strafferettslige måloppnåelse oppveier ikke de negative konsekvensene av straff. Vi må møte rusproblemer uten trussel om straff, men kunnskapsbasert og tilgjengelige helsetjenester.

Du kan lese hele høringsuttalelsen til Tyrili her. (PDF, 150KB)