Torsdag la landets ferske flertallsregjering fram Granavolden-plattformen, og i dag presenterte statsminister Erna Solberg sammensetningen av den utvidede regjeringen.

Det ble da klart at Bent Høie, som har vært primus motor for gjennomføringen av en rusreform, fortsetter som helse- og omsorgsminister. Tyrilistiftelsens leder, Anders Dalsaune Jansen, uttrykker sterk tilfredshet med at Høie blir sittende.

– Vi er godt fornøyd med at Bent Høie blir sittende som helseminister. Høie har gjennom sine seks år som minister løftet frem rusbehandling, både prioriteringsmessig og holdningsmessig, sier Jansen.

Reformarbeidet fortsetter som før
Under regjeringsforhandlingene var det knyttet spenning til om Kristelig Folkeparti ville gå inn for endringer i rusreformen, siden partiet fra før hadde varslet motstand mot forsøk med heroinbehandling og innstramming av behandlingen i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Forrige uke ble det imidlertid klart at arbeidet med reformen, som er av stor betydning blant annet for helseminister Høie og for regjeringspartiet Venstre, fortsetter som før. Det eneste nye er at KrF har fått gjennomslag for å «gjennomføre en helhetlig evaluering av legemiddelassistert rehabilitering (LAR)» og «ytterligere prioritere rehabiliteringstilbudet i LAR (bolig, arbeid og aktivitet, og sosial oppfølging) i forbindelse med fullføringen av opptrappingsplanen».

Jansen understreker viktigheten av at arbeidet med rusreformen kan fortsette som planlagt.

– Vi er veldig fornøyd med at det viktige arbeidet med en ny rusreform fortsetter. Endringen med helsehjelp fremfor straff, samt bedre og mer tilgjengelige tjenester, vil ha stor betydning for mennesker med rusmiddelavhengighet, sier Jansen.

Rusreformen

 • 23. mars oppnevnte regjeringen et utvalg som skal forberede gjennomføringen av rusreformen

 • Rusavhengige skal møtes med helsehjelp og respekt – ikke med straff og fordømmelse

 • Samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten

 • Utvalget skal utrede og foreslå en modell for hvordan dette skal gjennomføres i Norge, og foreslå nødvendige lovendringer

 • Utvalget skal særskilt vurdere erfaringer fra Portugal og om deres modell, eller deler av denne modellen, er egnet i en norsk sammenheng

 • Bruk og besittelse av narkotika skal fortsatt være ulovlig

 • Utvalget ledes av førstestatsadvokat Runar Torgersen, og har medlemmer med brukererfaring, juridisk kompetanse, erfaring fra kommunalt rusarbeid og spesialisthelsetjenesten, og representanter fra politi og forskning

 • Det har kommet kritikk fra brukere og brukerorganisasjoner, som mener de ikke er godt nok representert i utvalget

 • Utvalget er nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og skal avgi sin utredning innen 31. desember 2019

Kilde: Regjeringen.no

Vil styrke ideell sektor
Tyrilistiftelsen er en av landets største aktører innen rusbehandling og en ideell stiftelse, noe som betyr at overskudd brukes til videreutikling av behandlingstilbudet. I Granavolden-plattformen lister den nye regjeringen opp en rekke tiltak for å styrke ideell sektor, blant annet:

 • Følge opp Stortingets vedtak om å øke andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren som er organisert og drevet som ideell virksomhet, og komme tilbake til et måltall i statsbudsjettet for 2020
 • Sikre at regelverket for anskaffelse av helse- og sosialtjenester utnytter handlingsrommet til å sikre ideelle aktører
 • Sikre at RHF-ene og HF-ene ikke bygger og utvikler konkurrerende tilbud til eksisterende tilbud hos private, ideelle aktører

Jansen mener det er gode grunner til å styrke posisjonen til Tyrilistiftelsen og andre ideelle aktører, slik regjeringen nå sier den vil gjøre.

– Mange ideelle aktører har lang erfaring og høy kompetanse, og organiseringsformen innebærer at overskuddet går tilbake til videreutvikling av tilbudet, fremfor til privat berikelse, understreker Jansen.