Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrili (tekst og foto)

IPS (Individual Placement and Support, på norsk gjerne kalt individuell jobbstøtte) er en modell for samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten (i dette tilfellet Tyrili) og kommunehelsetjenesten. Målet er at mennesker med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer skal komme raskt ut i ordinært arbeid. IPS skiller seg dermed fra tilnærmingen man tradisjonelt har hatt overfor disse gruppene, med arbeidstrening i skjermede virksomheter eller arbeidspraksis uten ordinær lønn.

Tyrili IPS startet i 2018. Mot slutten av fjoråret tok Gyda Moan over ledelsen av teamet. Nå kan hun rapportere om gode resultater for første halvdel av 2021.

– 9 av de 20 pasientene vi avsluttet oppfølgingen av dette halvåret, er i jobb. I tillegg har 17 av pasientene vi fortsatt samarbeider med, fått seg jobb, forteller Moan.

Av de resterende elleve hvor oppfølgingen er avsluttet, er noen overført til lokale IPS-tilbud eller andre tiltak hos NAV, mens andre har blitt stående på uføretrygd. Noen pasienter har avbrutt behandlingen.

– Dette er resultater vi er godt fornøyd med. De kommer som følge av gode tverrfaglige samarbeid, og at arbeid og tiden etter behandling står i fokus på Tyrilis enheter, sier Moan.

– Fint å komme «hematt» til kolleger
De fem jobbspesialistene i IPS-teamet dekker hver sine regioner, og samarbeider tett med behandlingsfellesskapet på de respektive Tyrili-enhetene.

Moan legger ikke skjul på at tilværelsen som jobbspesialist tidvis har vært krevende under pandemien. I retningslinjene for IPS-metoden, beskrives det at 40–60 prosent av arbeidstiden skal brukes ute i nærmiljøet, på relasjonsbygging og oppfølging av arbeidsgivere og arbeidstagere/pasienter.

– Dette har vært et halvår hvor jobbspesialistenes tilstedeværelse på enhetene har variert, ut fra smittetrykket der vi befinner oss og retningslinjene for enhetene vi er tilknyttet. En ting er sikkert; vi trives best med samarbeidet og drøftingene når vi får møte hverandre fysisk og være sammen med medarbeidere og pasienter. Det er fint å komme «hematt» til kolleger innimellom, sier Moan.

IPS er basert på åtte prinsipper, og ved hjelp av en såkalt IPS-kvalitetsskala (Fidelity Scale) er det mulig å måle hvorvidt disse følges. Ifølge Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) er det dokumentert at IPS-modellen virker best dersom man forholder seg lojalt til prinsippene.

IPS bygger på følgende prinsipper:

  • Målet er ordinært, lønnet arbeid

  • Tilbudet gis basert på jobbsøkers eget ønske, og man kan ikke ekskluderes med bakgrunn i diagnose, symptomer, rus eller sykdomshistorie

  • Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen

  • Jobbsøk skal basere seg på den enkeltes interesser og ferdigheter

  • Oppfølgingen omfatter rådgivning vedrørende søknader om offentlige ytelser og trygd

  • Hurtig jobbsøk: Man skal ikke ha lengre perioder med forberedelse, trening eller rådgivning før man prøver seg i arbeid

  • Systematisk Jobbutvikling: IPS-jobbspesialisten bruker en stor andel av tiden sin på å bygge nettverk blant arbeidsgivere, for å finne aktuelle jobber som passer den enkelte

  • Individuell oppfølging uten tidsbegrensning

(Drake, Bond & Becker, 2012).