Det har gått ett år siden Tyrilistiftelsens arbeidsrettede prosjekt Tyrili IPS ble etablert. Teamet jobber etter IPS-metoden, hvor målet er at mennesker med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer skal komme raskt ut i ordinært arbeid.

IPS er basert på åtte prinsipper, og ved hjelp av en kvalitetsskala er det mulig å måle i hvilken grad disse følges. Ifølge Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) er det dokumentert at IPS-modellen virker best dersom man forholder seg lojalt til prinsippene. I Norge reiser et nettverk av evaluatorer rundt og vurderer i hvilken grad ulike team klarer å være tro mot metoden. Nylig besøkte to av dem Tyrili IPS og vurderte enhetene i Oslo og Lillehammer med tilhørende jobbspesialister, samt metodeveileder og teamleder.

Poengskalaen:
115-125 = Meget bra kvalitet
100-114 = Bra kvalitet
74-99    = Godkjent kvalitet
<73       = Ikke individuell jobbstøtte (IPS)

– Ved førstegangsmåling er det alltid spennende å se hvordan organisasjonen som helhet har omfavnet IPS. Det vi ser her, er at man har lagt et godt grunnlag for arbeidet videre, og på mange områder har kommet ganske langt. Det synes vi er imponerende så tidlig i prosessen, sier Erik Skramstad Uthus, avdelingsleder i IPS Hedmark og den ene av de to som har evaluert Tyrili IPS.

IPS-evaluatorene, Erik Skramstad Uthus fra IPS Hedmark og Kari Agnes Myhre fra Voksenpsykiatrisk poliklinikk Vinderen.

Solid godkjentstempel
Den andre evaluatoren i teamet var Kari Agnes Myhre, leder ved Enhet for kunnskapsutvikling ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk Vinderen.

I evalueringen ses det nærmere på tre ulike områder: bemanning, organisasjon og tjenester. Det settes en score fra 1 til 5 poeng på hvert av de til sammen 25 punktene. 1 poeng betyr ingen implementering, 5 poeng betyr full implementering. Den maksimale totalscoren er 125 poeng. TIPS ble vurdert til 95 poeng i sin første evaluering, noe som kvalifiserer til merkelappen «godkjent kvalitet». Ytterligere fem poeng ville løftet teamet opp til neste trinn på skalaen: «bra kvalitet».

... imponerende så tidlig i prosessen

– Vi er veldig fornøyd med resultatet. At vi får til IPS-jobbingen innenfor rammene til en organisasjon som Tyrili, som først og fremst driver med døgnbehandling, er vi stolte av. Nå er vårt videre fokus de punktene vi kan forbedre oss på, og de vi fortsatt må tilpasse Tyrili og teamet, sier teamleder i Tyrili IPS, Eva Tveit.

Les også: Har skaffet 27 Tyrili-elever jobb

– All ære til teamleder og jobbspesialistene, som har grepet hovedpoenget med IPS-jobbinga og blitt operative på svært kort tid. I Tyrili har vi i mange år drevet prosjektarbeid, inkludert IPS-jobbing, hvor elevens jobbmuligheter har stått i fokus. Det er nok med på å forklare hvorfor implementeringen av IPS i behandlingsenhetene har gått så bra. Jobbspesialistene har ikke blitt opplevd som en trussel, tvert imot har behandlerne grepet muligheten, sier prosjektleder i Tyrili IPS, Alf Sandve.

Tyrili IPS, her representert ved jobbspesialist Gyda Moan (Lillehammer, t.v.), teamleder Eva Tveit, og jobbspesialistene Hilde Saraksen (Oslo) og Hanne Sikane (Skien).

Anbefaler flere møter utenfor huset
Blant punktene hvor det fremheves at teamet lykkes spesielt godt, er integreringen med organisasjonen for øvrig. Evaluatorene mener Tyrili IPS er «veldig integrert» med resten av Tyrili.

– Vi setter stor pris på at enhetene, medarbeiderne og de tverrfaglige teamene er så inkluderende og positive til vårt arbeid. Vi hadde ikke fått til så gode resultater om ikke dette var et samarbeidsprosjekt i hele Tyrili, sier Eva Tveit.

På ett punkt ser evaluatorene på hvor mye av tida jobbspesialistene tilbringer utenfor huset. Forskning har nemlig vist at jobbspesialister som bruker mer tid utenfor kontoret, får flere personer ut i jobb. Jobbspesialistene i Tyrili IPS tilbragte bare rundt en fjerdedel av tida ute i lokalsamfunnet i ukene de ble målt, og måtte derfor ta til takke med laveste score, ett poeng, på dette punktet. Det ble påpekt at måten man registrerer på kan ha spilt inn, men jobbspesialistene erkjenner uansett at det er fort gjort å bli «sugd inn» i et hus og bli sittende der, framfor å komme seg ut. Evaluatorene anbefaler å «vurdere andre arenaer enn kontor og institusjon som møteplass for samtaler og planlegging, der det er mulig».

IPS bygger på følgende prinsipper:

 • Målet er ordinært, lønnet arbeid

 • Tilbudet gis basert på jobbsøkers eget ønske, og man kan ikke ekskluderes med bakgrunn i diagnose, symptomer, rus eller sykdomshistorie

 • Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen

 • Jobbsøk skal basere seg på den enkeltes interesser og ferdigheter

 • Oppfølgingen omfatter rådgivning vedrørende søknader om offentlige ytelser og trygd

 • Hurtig jobbsøk: Man skal ikke ha lengre perioder med forberedelse, trening eller rådgivning før man prøver seg i arbeid

 • Systematisk Jobbutvikling: IPS-jobbspesialisten bruker en stor andel av tiden sin på å bygge nettverk blant arbeidsgivere, for å finne aktuelle jobber som passer den enkelte

 • Individuell oppfølging uten tidsbegrensning

(Drake, Bond & Becker, 2012).

– Må finne seg selv som organisasjon
På punktet om hyppig kontakt med arbeidsgivere, scorer teamet to poeng. Idealet, som gir fem poeng, er minst seks personlige møter med arbeidsgivere per uke, mens jobbspesialistene i Tyrili IPS fikk et gjennomsnitt på litt over to personlige møter hver per uke. Evaluatorene påpeker imidlertid at det kan ha mye å si hvordan man registrerer og dokumenterer møtene, og oppfordrer teamet til å se nærmere på dette. Samtidig oppfordres teamet til å prøve å få til hyppigere møter med arbeidsgivere. Uthus understreker samtidig at man ikke bør henge seg for mye opp i poengsummen. Han mener det ikke er naturlig for alle organisasjoner å strebe etter toppscore på IPS-skalaen.

Anbefalinger for videreutvikling av tjenesten Tyrili IPS leverer:

 • Systematiser samarbeidet med NAV, for å sikre lik praksis overfor NAV-kontorene
 • Undersøk mulighetene for tidlig å etablere samarbeid med lokale IPS tjenester der elevene skal bo
 • Vurder å etablere gode rutiner for feltveiledning, for å sikre god kvalitet i arbeidet mot arbeidsgivere og trygge den enkelte jobbspesialist i det utadrettede arbeidet 
 • Velg ut hvilke punkter dere ønsker og kan jobbe med ut fra deres organisering. Ha dette som fokus i styringsgruppen og på jobbspesialistteamet

Anbefalingene er basert på evalueringen i Lillehammer og Oslo.

– Man må finne seg selv i dette, som organisasjon. Hvor man ønsker å være på de ulike punktene og hva som er realistisk å få til, ut fra hvordan man er organisert. Tyrili har en struktur med et ganske fastlagt behandlingsløp. Skal man likevel kunne tenke jobb fra dag én? I tillegg er det geografiske nedslagsfeltet relativt stort. Hvordan klarer man å betjene det, og samtidig følge opp arbeidsgivere og deltagere så tett som man skal i IPS? spør han, og mener altså det må være opp til teamet og Tyrili å finne svarene som passer for dem.

Nesten like god score i Trondheim
Også Tyrili IPS i Trondheim har blitt evaluert, og oppnådde omtrent samme resultat som Lillehammer og Oslo. Totalscoren ble 94 poeng. Monica Dahle har hatt stillingen som jobbspesialist tilknyttet Tyrilisenteret i Trondheim siden mai 2018, som et samarbeid mellom Tyrili og Stavne Trondheim KS. Hun er positivt overrasket over mottagelsen hun og IPS-metoden har fått, både i behandlingsfellesskapet ved Høvringen og blant arbeidsgivere i Trondheim. Dahle synes evalueringen var nyttig.

– Det er fint å få en enda bedre forståelse av IPS-metoden og hvorfor vi gjør ting slik vi gjør. Og selvsagt moro å få et så godt resultat på kort tid. Evalueringen gjør det også lettere å se hva vi bør legge vekt på videre, sier hun.

I Oslo og Lillehammer ble det i løpet av to dager gjort intervjuer med ledere, jobbspesialister, metodeveileder, behandlere og pasienter/elever. I tillegg deltok evaluatorene som observatører i behandlingsteam og i teammøte for jobbspesialister.