Denne artikkelen er skrevet for allmennheten og publisert på tyrili.no. Medarbeidere i Tyrili anbefales å lese den utdypende artikkelen som er publisert om temaet på stiftelsens intranett.

«Pakkeforløp» oppstod som norsk begrep da regjeringen i 2015 innførte en rekke pakkeforløp for ulike kreftformer, etter modell fra Danmark. Nå følger helseminister Bent Høie (H) opp med fem pakkeforløp for psykisk helse og ett for rus. Pakkeforløpet som har betydning for Tyrilistiftelsen og andre som driver med rusbehandling, omfatter hele Tverfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og trådte i kraft 1. januar 2019.

«Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite hva som skal skje – når det skal skje – og hvem som har ansvaret. Hver pasient får sin egen koordinator, som skal være pasienten og pårørendes kontaktperson. Koordinatoren skal sørge for at pasienten unngår unødvendig venting og at det blir kontinuitet i behandlingen», skrev Regjeringen på sin nettside under lanseringen i september 2018.

Hvilken betydning får innføringen av pakkeforløpet for pasienter (eller elever, som er uttrykket vi bruker i Tyrili), pårørende og medarbeidere i Tyrili? Det korte svaret er at innholdet i behandlingen blir det samme, men at en del rutiner og strukturer endres og tydeliggjøres.

– Innføringen av pakkeforløp medfører store endringer for enkelte aktører på rusfeltet, men ikke så store for Tyrili, sier stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen, som har sittet i arbeidsgruppen i Helsedirektoratet som har jobbet med å utvikle pakkeforløpet.

Endringene trer i kraft for pasienter som søker seg til rusbehandling fra og med 1. januar. Dermed kan de første elevene som omfattes av pakkeforløpet, ventes i mars eller april. Pasienter som startet sin behandling eller som har stått på venteliste siden før 1. januar, omfattes ikke av pakkeforløpet.

Brukermedvirkning og samhandling
De overordnede nasjonale målsettingene for pakkeforløpet er, kort fortalt: 

 • Økt brukermedvirkning; elevene skal ha større innflytelse på valg av behandlingssted og hvordan de involveres i behandlingen
 • Pårørendeinvolvering og ivaretakelse; vi skal bli enda bedre på å ta med nettverk og familie i behandlingen, som en ressurs for elevene 
 • Bedre somatisk behandling og tilrettelegging for gode levevaner; vi skal ha fokus på fysisk helse, kosthold, fysisk aktivitet og gode levevaner, som røykestopp
 • Økt fokus på traumebehandling (vold og overgrep); de fleste av våre elever har opplevd ting i livet som vi som hjelpere trenger å forstå hvordan vi skal håndtere
 • Likeverdig behandling; alle pasienter i Norge skal ha et likeverdig helsetilbud
 • Bedre samhandling; vi skal unngå glippsoner før og etter behandling hos oss, og samarbeide godt med nettverk og hjelpeapparat rundt elever.

Fysisk helse, kosthold, fysisk aktivitet og gode levevaner er sentrale stikkord i det nye pakkeforløpet. Foto: Sara Johannessen/Tyrilistiftelsen

Helsedirektoratet understreker at forløpet skal tilpasses den enkelte pasients situasjon, ønsker og behov, og at god informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. Individuell plan (IP) bør brukes i hele pakkeforløpet, der rett til IP foreligger.

Blant de tingene som endres i Tyrili, er det særlig tre ting som peker seg ut:

 • Noen roller defineres klarere, og noen nye kommer til
 • Det blir klarere tidsfrister for når visse deler av behandlingen skal være ferdig
 • Feedbackverktøy tas i bruk ved alle enheter fra 1. mars

Tydeligere og nye roller
I Tyrilistiftelsen er det ledere og nestledere ved de respektive behandlingsenhetene som får ansvar for gjennomføringen av pakkeforløpet. Det er de som det meste av tida vil være pasientens forløpskoordinator – en nøkkelrolle i pakkeforløpet. Forløpskoordinatoren har det overordnede ansvaret for at pakkeforløpet gjennomføres og rapporteres til rett tid. Når pasienten mottar ambulant behandling før døgnbehandling, er det Tyrili Inntak som har rollen som forløpskoordinator. Når eleven ankommer enheten, tar enhetsledelsen over ansvaret. Når en pasient bytter behandlingsenhet, tar enhetsledelsen ved den nye enheten over rollen som forløpskoordinator for pasienten.

Myndighetene krever at det besvares tydelig hvordan nøkkelrollene i gjennomføringen av pakkeforløpet ivaretas, og dette skal gjøres på samme måte på alle Tyrilis behandlingsenheter.

Klarere frister
Med pakkeforløpet kommer også noen klare tidsfrister som må overholdes. Det er særlig i oppstarten av døgnbehandling at fristene for gjennomføring av en del utredninger og undersøkelser blir klarere enn de har vært.

Ved innkomst til enheten skal pasienten: 

 • Ha blitt undersøkt somatisk av lege
 • Ha hatt en første samtale med psykolog
 • Ha gått gjennom forventninger, behandlingsplan, etc. med en medarbeider fra teamet

I løpet av startfasen i døgnbehandlingen skal det gjøres en basiskartlegging, noe som betyr at pasienten skal:

 • Ha blitt somatisk kartlagt, hvis det er behov for det
 • Ha gjennomgått kartleggingsverktøyet ASI
 • Ha blitt kartlagt psykologisk med verktøyene i «minstepakka»
 • Ha gjennomgått en pedagogisk kartlegging

Et annet element som tidfestes, er evalueringsmøter i tverrfaglig team, sammen med eleven og i samarbeid med ansvarsgruppen. Det skal skje hver 6. uke, det vil si seks ganger i løpet av et typisk behandlingsløp på ni måneder. Møtene kan gjennomføres på telefon eller video når det er hensiktsmessig.

Feedbackverktøy på alle enheter
Systematisk bruk av feedbackverktøy blir også en del av behandlingshverdagen innenfor pakkeforløpet. De skal sikre tilbakemeldinger til elevkontakter og behandlingsansvarlige psykologer om hvordan elevene opplever behandlingen i Tyrili. Tidlig i 2017 ble feedbackverktøyet Working Alliance Inventory - Client - Short-form (WAI-C-S) introdusert i stiftelsen, i første omgang som et pilotprosjekt i Tyrili Sør i Skien. 

Les også: Jevnlig tilbakemelding skal holde flere pasienter i rusbehandling

Fra 1. mars er målet at WAI-C-S og et annet feedbackverktøy, KOR, skal tas i bruk ved alle enheter i stiftelsen. Det vil bli gitt grundig informasjon og opplæring på alle enheter om hvordan dette skal gjøres.

Innføringen av pakkeforløp i Tyrili
I desember var stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen og nestleder Camilla Fjeld på reiserunde til alle Tyrilis behandlingsenheter. Der forklarte de hvordan pakkeforløpet vil arte seg i praksis i Tyrili, og medarbeiderne fikk mulighet til å stille spørsmål og lufte sine tanker knyttet til reformen. I tillegg brukes Tyrilis informasjonskanaler aktivt, slik at både medarbeidere, elever og pårørende skal være forberedt på hvordan innføringen av pakkeforløpet påvirker behandlingshverdagen. Både når det gjelder hva som kreves og hva man kan forvente.

Pakkeforløpet ble innført i Tyrilistiftelsen og TSB for øvrig 1. januar 2019. I mars eller april kan vi forvente at de første elevene (pasientene) som er omfattet av pakkeforløpet starter sin behandling i Tyrili. Vårt mål er at alle da skal være godt forberedt, slik at behandlingen blir minst like god som før, og overgangene mellom de ulike delene av behandlingen oppleves som sømløse.