Tyrili og andre som tilbyr rusbehandling i spesialisthelsetjenesten har et spesielt ansvar for å ivareta pasientens barn. Dette innebærer at vi har plikt til å kartlegge barnets omsorgssituasjon når mor eller far er i behandling. Barn har rett på informasjon, og vi skal tilrettelegge for samtaler ut fra barnets behov, alder og modenhet. Samvær skal skje etter avtale, og i samarbeid med barnets daglige omsorgspersoner.

Vi har også et ansvar ovenfor mindreårige søsken av pasienter. Tyrili skal kartlegge og avklare mindreårige søskens behov for informasjon og oppfølging, og tilby informasjon og veiledning.