Tyrilikulturen preges av at ulike mennesker får lov til å være ulike. Vi bygger på en humanistisk tradisjon med et positivt menneskesyn og en grunnleggende tro på forandring.

I samspill med andre, knytter man relasjoner og utvikler seg. Hverdagen i behandlingsfellesskapet er en treningsarena hvor den enkelte prøver ut ny kunnskap i møte med menneskene rundt seg. Sammen med de andre, finner den enkelte sine mål og staker ut en kurs.

Det er i møte med andre du lærer deg selv å kjenne.

Å være pasient i Tyrili, krever mye egeninnsats. Vi bidrar med rammer, struktur og behandlingsinnhold, men det er pasienten selv som må være drivkraften for endringer i eget liv.

Vi kan tenke oss at endring foregår på tre områder – tanker, følelser og handling. Endring på ett område, fører ofte til endring på andre. Noen pasienter har behov for å bearbeide følelsesmessige opplevelser. Gjennom det klarer de å tenke annerledes om seg selv og sin situasjon, og begynner å handle annerledes. Andre har bedre nytte av at endringsprosessen starter på det kognitive, tankemessige planet, eller ved at de endrer atferden sin.

Vi er opptatt av å forstå kraften som ligger i rusavhengigheten, samtidig som vi ser hele enkeltmennesket med dets historie, erfaring og ressurser. Dersom våre pasienter skal oppnå målene sine om bedre livsmestring, må de også lære seg sosiale ferdigheter. Mange må bearbeide traumer og smertefulle opplevelser, fra barndommen og fra et liv med rus.

Det å ruse seg, kan handle om å dempe ubehag, angst, depresjon og uro, eller om å få spenning, sosial tilhørighet, anerkjennelse, makt og kontroll. Mange ønsker å ruse seg, og er forelsket i rusen, men de ønsker å slippe og leve som rusavhengig. Når vi kartlegger elevens rusavhengighet, er det viktig å finne ut hvilke funksjoner rusen har hatt. Noen begynner å ruse seg fordi de har store vansker i livet, andre får store vansker på grunn av rus. Uansett oppleves det ofte som en ond sirkel, som de aller fleste ønsker å komme ut av.

Det viktigste prinsippet i Tyrili, er at pasienten står i sentrum. Tyrili er til for pasientene. Behandlingen organiseres på en måte som gjør at pasienter og medarbeidere samhandler på mange og arenaer gjennom dagen, blant annet gjennom felles vask av enheten og felles måltider.

Vi har en grunnleggende tro på at endring er mulig. Vår grunnholdning, er at vi tror på menneskers ønske om å skape et best mulig liv for seg selv. Endringsoptimisme er å stå sammen med pasientene i på gode og dårlige dager. Fortsette å tro på at endring er mulig, og gi nye sjanser når noen trår feil.