Ved inngangen til 2019 trådte pakkeforløpet for Tverfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i kraft. Målet er blant annet økt brukermedvirkning, bedre pårørendeinvolvering og -ivaretakelse, bedre somatisk behandling og tilrettelegging for gode levevaner, økt fokus på traumebehandling, likeverdig behandling og bedre samhandling.

Sentralt i gjennomføringen av den enkelte pasients (elevs) pakkeforløp står rollen til forløpskoordinatoren, som har det overordnede ansvaret for at pakkeforløpet gjennomføres og rapporteres til rett tid.

I Tyrilistiftelsen har Tyrili Inntak rollen som forløpskoordinator mens pasienten mottar ambulant behandling før døgnbehandling. Når pasienten ankommer en behandlingsenhet, tar enhetsledelsen over ansvaret. Når en pasient bytter behandlingsenhet, tar enhetsledelsen ved den nye enheten over rollen som forløpskoordinator for pasienten.

Forløpskoordinatorer:
Inntak: 
Linn Søraa: linn.soraa@tyrili.no / 416 30 358
Elin Bjartnes (pasienter fra Helse Midt-Norge): elin.bjartnes@tyrili.no / 474 64 067
Yvonne Hellevik-Mustvedt (pasienter fra Tyrili Sør): yvonne.hellevikmustvedt@tyrili.no / 404 94 413

Tyrili Arena Arendal: 
Beathe Hodne Manger: bema@tyrili.no / 957 44 014

Tyrilisenteret i Skien:
Anne Eikeng: anne.eikeng@tyrili.no / 988 39 274

Tyrili Kampen:
Miriam Holtan Balgaard: miho@tyrili.no / 911 51 614

Tyrili Arena Oslo:
Sigrun Dalsaune Jansen: sida@tyrili.no / 90 94 07 24

Tyrilihaugen:
Merete Turvoll: merete.turvoll@tyrili.no / 924 33 362

Tyrilisenteret i Lillehammer:
Åse Stenhaug Ulset: aase.stenhaugulset@tyrili.no / 986 35 418

Frankmotunet:
Rune Kongsrud: ruko@tyrili.no / 913 07 288

Tyrilisenteret i Trondheim:
Inga Rasmussen: inga.rasmussen@tyrili.no / 922 17 783