Hvordan jobber Tyrili IPS?

Jobbspesialistene i Tyrili IPS følger pasienten fra jobbsøket starter. Det kan enten være i løpet av behandlingsoppholdet eller rett etter at behandlingen er avsluttet. Pasientene som får oppfølging av Tyrili IPS er motivert for ordinært, lønnet arbeid, og for å delta aktivt i sin egen prosess for å nå målet om jobb. Tyrili IPS følger opp arbeidsforholdet så lenge pasient og arbeidsgiver ønsker det. Jobbsøk og rekruttering skjer i tråd med pasientens interesser, forutsetninger, preferanser og bakgrunn. Det skal være en kvalitetssikring for arbeidsgiver at Tyrili IPS har kartlagt pasientens kompetanse og ferdigheter. I prosessen jobber man for å finne et aktuelt arbeidssted og en pasient/jobbsøker som kan passe for hverandre. Siden jobbspesialisten følger pasienten også etter at vedkommende har kommet ut i jobb, kan han eller hun være med på å løse utfordringer som oppstår etter at arbeidsforholdet er etablert.

Hva er IPS?

IPS står for «Individual Placement and Support», på norsk: Individuell jobbstøtte. Metoden er internasjonalt anerkjent og har som mål at mennesker med psykisk helse- eller rusproblemer raskt skal få og beholde ordinært, lønnet arbeid. IPS skiller seg dermed fra tilnærmingen man tradisjonelt har hatt overfor disse gruppene, med arbeidstrening i skjermede virksomheter eller arbeidspraksis uten ordinær lønn. I Norge fungerer IPS som et samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten (i dette tilfellet Tyrili) og kommunehelsetjenesten. Ved hjelp av prosjektmidler fra Helsedirektoratet har Tyrilistiftelsen etablert Tyrili IPS.

Prinsippene metoden bygger på

  • Alle som ønsker det kan få IPS-tjenesten, det er ingen inngangskriterier
  • Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
  • Målet er en vanlig jobb
  • Individuelt tilpasset økonomisk rådgivning i overgang fra trygd/stønad til arbeid
  • Jobbsøkingen starter med en gang og senest etter en måned
  • Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver
  • Jobbsøk skal skje ut fra deltakerens interesser og ferdigheter
  • Systematisk jobbutvikling: Jobbspesialisten bygger nettverk av arbeidsgivere ut fra brukernes yrkesønsker og utvikler systematisk relasjoner med lokale arbeidsgiver

Kontakt Tyrili IPS

E-post: tips@tyrili.no

Gyda Moan, teamleder/metodeveileder/jobbspesialist i Innlandet
Tlf. 98 44 51 32
E-post: gyda.moan@tyrili.no

Hilde Saraksen, jobbspesialist i Oslo
Tlf. 90 78 53 24
E-post: hilde.saraksen@tyrili.no

Yvonne Bergersen, metodeveileder/jobbspesialist i Oslo
Tlf. 468 69 735
E-post: yvonne.bergersen@tyrili.no

Hanne Sikane, jobbspesialist i Skien/Tyrili sør
Tlf. 92 29 58 90
E-post: hanne.sikane@tyrili.no

Anne Marit Storødegård, jobbspesialist i Innlandet
Tlf: 90 87 97 44
E-post: annemarit.storodegard@tyrili.no

Toni Gundersen, jobbspesialist i Vest
Tlf. 908 09 760
E-post: toni.gundersen@tyrili.no