Pågående prosjekter
 

Avrusningstilbudet i Tyrili

Prosjektledere: Tone Helene Bergly og Jacob Hystad
Tidsrom: 2021–2023
Beskrivelse: Tyrili opprettet i 2015 et eget tilbud om avrusning, og prosjektet er et resultat av ønsket om å evaluere dette tilbudet. Prosjektet er todelt, med én kvantitativ og én kvalitativ tilnærming, og har som hensikt å undersøke henholdsvis sammenhenger mellom tilgang på intern avrusningsenhet, rusepisoder og drop-out, samt hvordan pasienter opplever avrusningstilbudet. Alle pasienter som kommer inn i behandling skal spørres om samtykke til deltagelse i studien når de kommer inn i behandling, og bes om å fylle ut spørreskjemaer etter rusepisoder. Datainnsamlingen vil foregå i cirka ett år. Resultatene vil bli presentert i form av vitenskapelige artikler.

Delstudie av Tyrilikohorten: 3–4 år etter behandling

Prosjektledere: Turid Wangensteen og Jacob Hystad
Tidsrom: Januar 2020–juni 2022
Beskrivelse: Tidligere pasienters opplevelser av sin livssituasjon og livskvalitet, og refleksjoner rundt betydning av behandlingstilbudet. En kvalitativ delstudie av Tyrilikohorten 2016.
Hensikten med denne kvalitative delstudien, er å skape større forståelse av tidligere pasientenes opplevelser av hverdagen, rusmestring, psykisk og fysisk helse, behandlings- og hjelpekontakt, og familie og nettverk, 3–4 år etter avsluttet behandling i Tyrili. Vi er også opptatt av hvordan de i ettertid reflekterer rundt sitt behandlingsopphold, om hva som var nyttig, mindre nyttig og eventuelt skadelig, og hva de savnet eller ønsket mer av, slik de forteller om det i et retrospektivt perspektiv, 3–4 år etter avsluttet døgnbehandling.

Kjønnsspesifikk behandling i TSB

Prosjektledere: Hanne Lorimer Aamodt og Anja Therese Midtun Murer Holst (RUPO Stavanger)
Tidsrom: 2021-2023
Beskrivelse: Dette kvalitative prosjektet søker, gjennom fokusgruppeintervjuer, å utforske pasienters opplevelser av og refleksjoner rundt den kjønnsspesifikke behandlingen de får, eller mangelen på den, og behandleres formening om den kjønnsspesifikke behandlingen de tilbyr. Prosjektet har til hensikt å gi innsikt i praksis og berede grunnen for videre prosjekter.

 

Avsluttede prosjekter
 

Doktorgradsprosjekt om barn som pårørende

Prosjektleder: Turid Wangensteen (veiledet av Astrid Halsa og Jørgen Bramnes - SERAF)
Tidsrom: 2015–2020
Beskrivelse: Målet med studien var å få mer kunnskap om hvordan foreldre med rusproblemer og deres barn opplever at foreldreskap og rus tematiseres, og om dette  skaper skamfølelse og utenforskap, eller om det bidrar til å skape mestring og resiliens? (Se også Publikasjoner, 2018–2021.)

Golf som terapi

Prosjektleder: Jacob Hystad
Tidsrom: 2018–2020
Beskrivelse: Tyrilistiftelsen og organisasjonen Golf som Terapi startet et samarbeid tilbake i 2009. I dag tilbys Golf som Terapi ved flere Tyrilienheter. Det ble høsten 2018 gjennomført semistrukturerte intervju med elever som deltar og/eller har deltatt i Golf som Terapi. Prosjektets formål var å undersøke hvordan elever opplever sin deltagelse i golfgruppene, og hvordan golf kan påvirke det sammensatte behandlingsprogrammet for den enkelte elev. Resultatet ble presentert i form av en vitenskapelig artikkel: "Experiences of playing golf as a part of the treatment and rehabilitation process among patients in substance use disorder treatment." (Se også Publikasjoner, 2020).

Tyrilikohorten 2016

Prosjektleder: Mikael Sømhovd
Tidsrom: Datainnsamling 2016–2018
Beskrivelse: 'Mixed methods' kohortestudie som søkte å følge samtlige innskrevne i 2016 i Tyrili til ett år etter fullført døgnbehandling. Repeterte mål undersøkte endring og opprettholdt endring i livskvalitet, psykisk helse, rus, kriminalitet og kriminalitetsforståelse, samt opplevelse av behandlingsutbytte. Delstudier fulgte to månedskohorter nærmere om utvalgte tema.