Pågående prosjekter
 

Unge i TSB

En kvalitativ studie i et samarbeid mellom Tyrili FoU, Høgskolen i Innlandet og Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser.
Prosjektledere: Turid Wangensteen (Tyrili FoU) og Hanne Kilen Stuen (Høgskolen i Innlandet)
Tidsrom: 2022 - 2025
Beskrivelse: Hensikten med studien er å få mer kunnskap om hvordan unge mennesker utvikler alvorlige rusmiddelproblemer. Hva slags hjelp, støtte og behandling har de mottatt tidligere i livet, og hva av dette har vært nyttig og mindre nyttig? Hvilke tiltak kunne ha vært iverksatt slik at personen ikke hadde utviklet så alvorlige problemer? Hvordan ivaretar aktuelt behandlingstiltak de er i nå, de unges behov?  Deltakerne i studien er pasienter i alderen 18 – 26 år, som er innlagt i døgntiltak i TSB, og datainnsamlingen består av dybdeintervjuer med 24 pasienter.
 

Kartlegging av kostholdet til pasienter i rusbehandling

Prosjektledere: Anne Himberg-Sundet og Tone Hele Bergly
Tidsrom: 2023-2028
Beskrivelse: Dette kvantitative prosjektet har som mål å gjennomføre en kostholdsundersøkelse for å få kunnskap om pasienter i rusbehandling i døgninstitusjon sine matvaner og kosthold. Hensikten med å innhente disse opplysningene er for å danne et kunnskapsgrunnlag for videre oppfølging og evaluering av ernæringsstatusen til pasientene og videreutvikling av mattilbudet gitt til pasienter i rusbehandling. Pasienter i rusbehandling i døgninstitusjon vil bli invitert til å delta i prosjektet. Datainnsamlingen vil foregå i ca ett år. Resultatene av prosjektet vil bli presentert for ansatte og pasienter på de deltagende døgnbehandlingsinstitusjonene, i tillegg til publisering i fagfellevurderte tidsskrift. 
 

Synspunkter på rus og avhengighet – en kartleggingsstudie.

Prosjektledere: Anne Himberg-Sundet og Tone Helene Bergly
Tidsrom: 2022-2023
Beskrivelse: Dette kvantitative prosjektet vil undersøke syn på rus og avhengighet blant befolkningen i Norge. Undersøkelsen vil skille mellom bruk av og rusmiddelavhengighet til alkohol og illegale rusmidler. Datainnsamling vil foregå høsten 2022. Resultatene vil bli publisert som vitenskapelig artikkel.

Avrusningstilbudet i Tyrili

Prosjektledere: Tone Helene Bergly og Turid Wangensteen
Tidsrom: 2021–2023
Beskrivelse: Tyrili opprettet i 2015 et eget tilbud om avrusning, og prosjektet er et resultat av ønsket om å evaluere dette tilbudet. Prosjektet er todelt, med én kvantitativ og én kvalitativ tilnærming, og har som hensikt å undersøke henholdsvis sammenhenger mellom tilgang på intern avrusningsenhet, rusepisoder og drop-out, samt hvordan pasienter opplever avrusningstilbudet. Resultatene vil bli presentert i form av vitenskapelige artikler.

Kjønnsspesifikk behandling i TSB

Prosjektledere: Hanne Lorimer Aamodt og Anja Therese Midtun Murer Holst (RUPO Stavanger)
Tidsrom: 2021-2023
Beskrivelse: Dette kvalitative prosjektet søker, gjennom fokusgruppeintervjuer, å utforske pasienters opplevelser av og refleksjoner rundt den kjønnsspesifikke behandlingen de får, eller mangelen på den, og behandleres formening om den kjønnsspesifikke behandlingen de tilbyr. Prosjektet har til hensikt å gi innsikt i praksis og berede grunnen for videre prosjekter. Resultatene vil bli publiserti form av vitenskapelige artikler og/eller fagartikler.

Med ADHD i rusbehandling. En kvalitativ studie.

Prosjektledere: Turid Wangensteen, Cathinka Bjørnsgaard og Isa Dussauge
Tidsrom: 2021-2022
Beskrivelse: Studier viser at forekomsten av ADHD/ADD blant pasienter i rusbehandling er på rundt 23%. Strukturert og gruppebasert rusbehandling kan være krevende for pasienter med ADHD/ADD. Målsetningen med denne studien er å få mer kunnskap om hvordan behandlingsinnholdet i Tyrili fungerer og tilrettelegges for pasienter med ADHD/ADD, og hvordan det eventuelt kan forbedres. Pasienter og medarbeidere intervjues. 

 

Avsluttede prosjekter

Trening som en del av behandlingstilbudet på Tyrilihaugen

Prosjektleder: Tone Helene Bergly
Tidsrom: 2022-2023
Beskrivelse: Pilotstudie av trening som en del av behandlingstilbudet på Tyrilihaugen. Treningsopplegget vil foregå tre ganger i uka i løpet av høsten 2022. Pasientene gjennomgår ulike tester som måler fysisk helse ved starten og slutten av semesteret. Et spørreskjema som undersøker endringer i opplevd helse vil også bli benyttet for å måle endring. Treningen gjennomføres i samarbeid med Høyskolen i Innlandet. Resultatene vil bli benyttet til kvalitetsforbedring av behandlingstilbudet som gis.

Kompetansehevende tiltak i Tyrili

Prosjektledere: Turid Wangensteen, Anne Himberg-Sundet, Tone Helene Bergly
Tidsrom: 2021 – 2023
Beskrivelse: Tyrili har alltid vært opptatt av å heve medarbeideres kompetanse på ulike områder, og mange har deltatt på kurs og seminarer, utdanninger internt og eksternt, og interne fagdager om aktuelle temaer. Denne studien inkluderer skoleringen Vivat – selvmordsforebyggende tiltak, Tyriliutdanning og Lederutviklingsprogrammet i Tyrili. Målet med studien er å få bedre kunnskap om hvordan de aktuelle kompetansehevende tiltakene oppleves av deltakerne, og om hvordan ny kunnskap benyttes i praksis, i behandlingsarbeidet eller ledelse. Datagrunnlaget vil være både spørreskjema og gruppeintervjuer.

Delstudie av Tyrilikohorten: 3–4 år etter behandling

Prosjektledere: Turid Wangensteen og Jacob Hystad
Tidsrom: Januar 2020–juni 2022
Beskrivelse: Tidligere pasienters opplevelser av sin livssituasjon og livskvalitet, og refleksjoner rundt betydning av behandlingstilbudet. En kvalitativ delstudie av Tyrilikohorten 2016.
Hensikten med denne kvalitative delstudien, er å skape større forståelse av tidligere pasientenes opplevelser av hverdagen, rusmestring, psykisk og fysisk helse, behandlings- og hjelpekontakt, og familie og nettverk, 3–4 år etter avsluttet behandling i Tyrili. Vi er også opptatt av hvordan de i ettertid reflekterer rundt sitt behandlingsopphold, om hva som var nyttig, mindre nyttig og eventuelt skadelig, og hva de savnet eller ønsket mer av, slik de forteller om det i et retrospektivt perspektiv, 3–4 år etter avsluttet døgnbehandling.

Doktorgradsprosjekt om barn som pårørende

Prosjektleder: Turid Wangensteen (veiledet av Astrid Halsa og Jørgen Bramnes - SERAF)
Tidsrom: 2015–2020
Beskrivelse: Målet med studien var å få mer kunnskap om hvordan foreldre med rusproblemer og deres barn opplever at foreldreskap og rus tematiseres, og om dette  skaper skamfølelse og utenforskap, eller om det bidrar til å skape mestring og resiliens? (Se også Publikasjoner, 2018–2021.)

Golf som terapi

Prosjektleder: Jacob Hystad
Tidsrom: 2018–2020
Beskrivelse: Tyrilistiftelsen og organisasjonen Golf som Terapi startet et samarbeid tilbake i 2009. I dag tilbys Golf som Terapi ved flere Tyrilienheter. Det ble høsten 2018 gjennomført semistrukturerte intervju med elever som deltar og/eller har deltatt i Golf som Terapi. Prosjektets formål var å undersøke hvordan elever opplever sin deltagelse i golfgruppene, og hvordan golf kan påvirke det sammensatte behandlingsprogrammet for den enkelte elev. Resultatet ble presentert i form av en vitenskapelig artikkel: "Experiences of playing golf as a part of the treatment and rehabilitation process among patients in substance use disorder treatment." (Se også Publikasjoner, 2020).

Tyrilikohorten 2016

Prosjektleder: Mikael Sømhovd
Tidsrom: Datainnsamling 2016–2018
Beskrivelse: 'Mixed methods' kohortestudie som søkte å følge samtlige innskrevne i 2016 i Tyrili til ett år etter fullført døgnbehandling. Repeterte mål undersøkte endring og opprettholdt endring i livskvalitet, psykisk helse, rus, kriminalitet og kriminalitetsforståelse, samt opplevelse av behandlingsutbytte. Delstudier fulgte to månedskohorter nærmere om utvalgte tema.