Pågående prosjekter

Seksuell helse
Prosjektleder: Isa Dussauge
Tidsrom: 2023 – 2025
Beskrivelse: Behandlingsenhetene skal være miljøer der det er tryggt å snakke om seksuell (u)helse og være den en er, og signalere det tydelig.
Målet med dette utviklingsprosjektet er at alle pasientene i Tyrili skal få gode muligheter til å ha fokus på seksuell helse som en del av behandlingen dersom det er relevant for en – og at alle behandlere skal kunne åpne og følge opp en samtale om seksuell helse med pasienter, og henvise videre ved behov. Et annet mål er at behandlingen skal være like trygg og relevant for pasienter av alle kjønn og seksualiteter.
Tyrilis Seksuell Helse Forum styrer utviklingen ved å:

  • integrere seksuell helse som en del av behandlingsplanen og tverrfaglig arbeid,
  • utvikle og ta i bruk metoder for individuelle samtaler og samtalegrupper / gruppeterapi
  • ta fram anbefalinger for behandlingsenhetenes arbeid med pasienters intime relasjoner på enhetene og med erfaringer av seksuell vold.

Tyrilis ulike behandlingsenheter samt brukerrepresentanter deltar i Seksuell Helse Forum, som ledes av Isa Dussauge og Kine Lunden.
Høsten 2023 vil Tyrilisenteret i Oslo og Inntak- og ambulantavdelingen også gjennomføre en kompetanseheving på kjønn- og seksualitetsmangfold med målet å bli Regnbuefyrtårn.

En rusbehandling med rom for seksuell helse
Prosjektleder: Isa Dussauge
Tidsrom: Pilot 2023 – 2024 , gjennomføring i full skale 2024 – 2025
Beskrivelse: Med dette prosjektet har Tyrili fått støtte av Helsedirektoratet til å utvikle kursrekken «Seksuell helse i rusbehandling» for ansatte i TSB døgn. Kursrekken består av tre samlinger på to dager hver, og vil gis som pilot i februar – juni 2024. Kurset vil deretter gis flere ganger årlig i 2024 og 2025.
I forkant gjennomfører Tyrili en omfattende kartlegging 1) av pasienters behov av fokus på seksuell helse i rusbehandling, og 2) av ansattes behov av kompetanseheving på seksuell helse i TSB døgn nasjonalt.
I dette prosjektet jobber også Mona Gundelach.

Pasientundersøkelsen

Prosjektleder: Anne Himberg-Sundet
Tidsrom: Årlig
Beskrivelse: Tyrili har utviklet og gjennomfører på årlig basis flere typer brukerundersøkelser. 

Arbeidsmiljøundersøkelsen

Prosjektleder: Anne Himberg-Sundet
Tidsrom: Årlig
Beskrivelse: Tyrili gjennomfører på årlig basis flere typer medarbeiderundersøkelser. 

 

Avsluttede prosjekter

Implementering av Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KvaRus) i Tyrili

Prosjektleder: Tone Helene Bergly og Solbjørg Sunde
Tidsrom: Pilot og prosjekt ut 2021, drift fra 2022
Beskrivelse: KvaRus er det nasjonale medisinske kvalitetsregister i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som fikk nasjonal status i 2019, og som gjelder for alle som tilbyr behandling i TSB fra 2020. Tyrili har gjennomført et pilotprosjekt på en Tyrilienhet for å finne best mulig gjennomføring av KvaRus inn i eksisterende struktur. FoU er ansvarlig for implementering og opplæring av registeret i stiftelsen. KvaRus drives nå som prosjekt og skal være en del av vanlig drift fra 2022.

Feedbackverktøy i Tyrilistiftelsen

Prosjektleder: Tone Helene Bergly
Tidsrom: 2017–2020
Beskrivelse: Oppstart av pilotprosjekt på bruken av feedbackverktøy på en enhet i Tyrili. Evaluering og tilpassing av piloten som grunnlag for implementering i hele stiftelsen. Undervise og hjelpe til i prosessen med å implementere feedbackverktøyene; ORS og SRS (KOR), som verktøy til psykologene, og WAI-C-S, som verktøy til elevkontaktene. Kvalitetssikre og tilpasse implementeringen av feedbackverktøyene til dette er en del av ordinær drift på alle enhetene i Tyrilistiftelsen.