Pågående prosjekter


Kompetansehevende tiltak – nytte og betydning for praksis

Prosjektledere: Turid Wangensteen og Anne Himberg-Sundet
Tidsrom: Januar 2020–juni 2021
Beskrivelse: Målet med denne kvalitative studien, er å få økt kunnskap om hvordan aktuelle opplæringstiltak oppleves av deltakerne, og om hvordan ny kunnskap benyttes i praksis i behandlingsarbeidet. Studien består av 4 delstudier: 1) Tyriliutdanning, 2) Motiverende Intervju; 3) Flerkulturell kompetanse, traumer og rus, 4) Selvmordsforebyggende arbeid.

Pasientundersøkelsen

Prosjektleder: Anne Himberg-Sundet
Tidsrom: Årlig
Beskrivelse: Tyrili har utviklet og gjennomfører på årlig basis flere typer brukerundersøkelser. For mer informasjon om dette, se her.

Medarbeiderundersøkelsen

Prosjektleder: Anne Himberg-Sundet
Tidsrom: Årlig
Beskrivelse: Tyrili har utviklet og gjennomfører på årlig basis flere typer medarbeiderundersøkelser. For mer informasjon om dette, se her.

Implementering av Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KvaRus) i Tyrili

Prosjektleder: Tone Helene Bergly og Solbjørg Sunde
Tidsrom: Pilot og prosjekt ut 2021, drift fra 2022
Beskrivelse: KvaRus er det nasjonale medisinske kvalitetsregister i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som fikk nasjonal status i 2019, og som gjelder for alle som tilbyr behandling i TSB fra 2020. Tyrili har gjennomført et pilotprosjekt på en Tyrilienhet for å finne best mulig gjennomføring av KvaRus inn i eksisterende struktur. FoU er ansvarlig for implementering og opplæring av registeret i stiftelsen. KvaRus drives nå som prosjekt og skal være en del av vanlig drift fra 2022.

Evaluering av ledelsesutviklingsprogrammet i Tyrili 21/22

Prosjektleder: Turid Wangensteen
Tidsrom: 21/22
Beskrivelse: Ledelsesutviklingsprogrammet i Tyrili er en internt drevet utdanning for enhetsledelse, teamledelse og andre som har ledelsesfunksjoner. Utdanningen har en ramme på 2,5 dager x 4 samlinger. Hensikten med evalueringen er å kunne justere innhold og form underveis i utdanningsforløpet 21/22, samt videreutvikle programmet etter at det første kullet har fullført.
Evalueringen har to deler:
- Questback-undersøkelse etter hver samling, og etter fullført utdanning.
- Fokusgruppeintervjuer med flest mulig av deltakerne som en start på samling 3, og 1 -2 måneder etter siste samling.

Avsluttede prosjekter


Feedbackverktøy i Tyrilistiftelsen

Prosjektleder: Tone Helene Bergly
Tidsrom: 2017–2020
Beskrivelse: Oppstart av pilotprosjekt på bruken av feedbackverktøy på en enhet i Tyrili. Evaluering og tilpassing av piloten som grunnlag for implementering i hele stiftelsen. Undervise og hjelpe til i prosessen med å implementere feedbackverktøyene; ORS og SRS (KOR), som verktøy til psykologene, og WAI-C-S, som verktøy til elevkontaktene. Kvalitetssikre og tilpasse implementeringen av feedbackverktøyene til dette er en del av ordinær drift på alle enhetene i Tyrilistiftelsen.