Avrusningstilbudet i Tyrili

Prosjektledere: Tone Helene Bergly og Jacob Hystad
Tidsrom: 2021–2023
Beskrivelse: Tyrili opprettet i 2015 et eget tilbud om avrusning, og prosjektet er et resultat av ønsket om å evaluere dette tilbudet. Prosjektet er todelt, med én kvantitativ og én kvalitativ tilnærming, og har som hensikt å undersøke henholdsvis sammenhenger mellom tilgang på intern avrusningsenhet, rusepisoder og drop-out, samt hvordan pasienter opplever avrusningstilbudet. Alle pasienter som kommer inn i behandling skal spørres om samtykke til deltagelse i studien når de kommer inn i behandling, og bes om å fylle ut spørreskjemaer etter rusepisoder. Datainnsamlingen vil foregå i cirka ett år. Resultatene vil bli presentert i form av vitenskapelige artikler.

Delstudie av Tyrilikohorten: 3–4 år etter behandling

Prosjektledere: Turid Wangensteen og Jacob Hystad
Tidsrom: Januar 2020–juni 2022
Beskrivelse: Tidligere pasienters opplevelser av sin livssituasjon og livskvalitet, og refleksjoner rundt betydning av behandlingstilbudet. En kvalitativ delstudie av Tyrilikohorten 2016.
Hensikten med denne kvalitative delstudien, er å skape større forståelse av tidligere pasientenes opplevelser av hverdagen, rusmestring, psykisk og fysisk helse, behandlings- og hjelpekontakt, og familie og nettverk, 3–4 år etter avsluttet behandling i Tyrili. Vi er også opptatt av hvordan de i ettertid reflekterer rundt sitt behandlingsopphold, om hva som var nyttig, mindre nyttig og eventuelt skadelig, og hva de savnet eller ønsket mer av, slik de forteller om det i et retrospektivt perspektiv, 3–4 år etter avsluttet døgnbehandling.