Feedbackverktøy i Tyrilistiftelsen

Prosjektleder: Tone Helene Bergly
Tidsrom: 2017–2020
Beskrivelse: Oppstart av pilotprosjekt på bruken av feedbackverktøy på en enhet i Tyrili. Evaluering og tilpassing av piloten som grunnlag for implementering i hele stiftelsen. Undervise og hjelpe til i prosessen med å implementere feedbackverktøyene; ORS og SRS (KOR), som verktøy til psykologene, og WAI-C-S, som verktøy til elevkontaktene. Kvalitetssikre og tilpasse implementeringen av feedbackverktøyene til dette er en del av ordinær drift på alle enhetene i Tyrilistiftelsen.

Kompetansehevende tiltak – nytte og betydning for praksis

Prosjektledere: Turid Wangensteen og Anne Himberg-Sundet
Tidsrom: Januar 2020–juni 2021
Beskrivelse: Målet med denne kvalitative studien, er å få økt kunnskap om hvordan aktuelle opplæringstiltak oppleves av deltakerne, og om hvordan ny kunnskap benyttes i praksis i behandlingsarbeidet. Studien består av 4 delstudier: 1) Tyriliutdanning, 2) Motiverende Intervju; 3) Flerkulturell kompetanse, traumer og rus, 4) Selvmordsforebyggende arbeid.